Nowoczesne technologie w walce z przestępczością - doposażenie służb operacyjnych województwa łódzkiego

Projekt "Nowoczesne technologie w walce z przestępczością - doposażenie służb operacyjnych Policji województwa łódzkiego" jest kontynuacją działań zrealizowanych w ramach projektów: "Zintegrowany System Stanowisk Kierowania" i "Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Stanowisk Kierowania: e-usługi dla społeczeństwa".

Projekt został zgłoszony do konkursu dla naboru nr 4 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E – usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Całkowita wartość projektu to 1 406 646,00 zł, z czego 1 195 649,10 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota 210 996,90 zł to wkład własny.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 21. 08. 2012r.

Cel projektu:

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli oraz do poprawy efektywności działania Policji, objawiającej się wzrostem wykrywalności przestępstw dokonywanych w Internecie i usprawnieniem działań operacyjnych stacjonarnych
i „w terenie”.

Realizacja projektu pozwoli bezpośrednio na:

 - zwiększenie wykrywalności przestępstw - obecnie na przeszkodzie stoi m.in. konieczność prowadzenia działań w komendach (brak mobilności), co wydłuża czas prowadzenia dochodzeń oraz braki w sprzęcie i oprogramowaniu, służącym do przetwarzania danych i sporządzania analiz,

- poprawa warunków pracy - obecny sprzęt i oprogramowanie nie odpowiadają współczesnym wymogom, przez co zwiększa się ryzyko niewykrycia sprawców przestępstw lub radykalnego wydłużenia czasu dochodzenia; ponadto brak mobilności stanowi poważne utrudnienie organizacyjne w toku prowadzenia prac,

- skrócenie czasu wykonywania opinii - brak dobrej jakości programów i sprzętu komputerowego skutkuje długim czasem sporządzania analiz i opinii. Niejednolity format zapisu danych jest dezorganizujący i poważnie zakłóca proces przetwarzania danych,

- możliwość szkolenia nauczycieli i młodzieży szkolnej z zakresu cyberprzestępczości (przeciwdziałania, reagowania) - działania prewencyjne stanowią jeden z najlepszych sposobów ograniczania przestępczości, także internetowej. Mobilność sprzętu będzie umożliwiała podejmowanie działań zapobiegawczych i edukacyjnych,

- możliwość udziału w zdarzeniach poza laboratorium (klonowanie dysków, zabezpieczanie śladów po zdarzeniach związanych z cyberprzestępczością) - będzie to radykalny krok do przodu w zakresie prowadzenia działań operacyjnych. Zwiększy się efektywność funkcjonowania jednostki administracji publicznej, jaka jest KWP w Łodzi. Praca funkcjonariuszy będzie wydajniejsza, co znajdzie odzwierciedlenie w bezpieczeństwie mieszkańców województwa łódzkiego.

                                              

W ramach projektu zakupione zostaną:

 - komputery i laptopy

- specjalistyczne oprogramowanie

- specjalistyczny sprzęt teleinformatyczny

- szkolenia z obsługi specjalistycznego oprogramowania

 

W ramach projektu doposażone będą niżej wymienione jednostki:

- KWP w Łodzi:

- Laboratorium Kryminalistyczne

- Wydział Techniki Operacyjnej

- Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

- Wydział Wywiadu Kryminalnego

- KMP w Łodzi

- KPP w Bełchatowie

- KPP w Sieradzu

 Efekty realizacji projektu:

 Wzrost wykrywalności przestępstw, zwłaszcza popełnianych w sieci Internet, poprawa warunków pracy policjantów skutkująca szybszym i dokładniejszym wykonywaniem analiz i opinii oraz poprawa mobilności działań prowadzonych w toku dochodzeń.

 Okres rzeczowej realizacji projektu: od stycznia do grudnia 2013 r.