Ogłoszenia - Dobór do służby w Policji - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Dobór do służby w Policji

Ogłoszenia

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI 
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKA PODSTAWOWE

W JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminu przyjęcia do służby w Policji z dnia 27 grudnia 2018 r. na 31 grudnia 2018 r. Limit przyjęć 100 osób!

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

 

 

- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

 

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9.00-15.00

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W DNIACH

24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31 GRUDNIA (SYLWESTER)

DOKUMENTY NIE SĄ PRZYJMOWANE

 

 

KOMPLET DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O SŁUŻBĘ W POLICJI: 

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:

  http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

 

           Dodatkowo na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn.zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania    dokumentów rekrutacyjnych),
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

ogłasza

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI NA STANOWISKO

PILOTA

SEKCJI LOTNICTWA POLICJI

W SZTABIE POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

   

        Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu lotniczego składa się z etapów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355   z późn.zm.):

- złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

- przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydatów typuje się spośród osób spełniających następujące kryteria:

- minimalny nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach 500 godzin,

- uprawnienia do wykonywania lotów operacyjnych DZIEŃ/NOC VFR lub posiadanie licencji CPL(H), CPL(A),

- wiek kandydatów do 45 lat.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL. 

(42) 665–13–69;  (42) 665–44-71

 

Ewentualne pytania odnośnie warunków oraz charakteru służby proszę kierować do Kierownika Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP      w Łodzi  pod nr tel. (42) 665-27-27.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

ogłasza

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI NA STANOWISKO

STARSZEGO PILOTA

SEKCJI LOTNICTWA POLICJI

W SZTABIE POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

 

                    Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu lotniczego składa się z etapów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.):

- złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

- przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydatów typuje się spośród osób spełniających następujące kryteria:

- minimalny nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach 750 godzin,

- uprawnienia do wykonywania lotów operacyjnych DZIEŃ/NOC VFR lub posiadanie licencji CPL(H), CPL(A),

- uprawnienia do lotów w charakterze instruktora DZIEŃ/NOC VFR,

- wiek kandydatów do 45 lat. 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL.
 (42) 665–13–69; (42) 665–44-71

 

Ewentualne pytania odnośnie warunków oraz charakteru służby proszę kierować do Kierownika Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP
w Łodzi  pod nr tel. (42) 665-27-27.