Ogłoszenia - Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi

Ogłoszenia

Ogłoszenia

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI  W  ŁODZI

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE  PROCEDURY  REKRUTACJI 
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI  NA STANOWISKA PODSTAWOWE

W JEDNOSTKACH POLICJI  WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W  2019  ROKU

 

Terminy   przyjęć  do  służby  w  Policji  w  2019  roku  zostały  określone  przez  Komendanta  Głównego Policji   następująco :

7  marca  2019r.

21  maja  2019r.

16  lipca  2019r.

12  września  2019r.

7  listopada  2019r.

30  grudnia  2019r.

 

Limity  przyjęć do  służby  w  Policji   stanowić  będą  odzwierciedlenie  poziomu  wakatów   w  całym  woj.  łódzkim,  według  stanu  na  pierwszy  dzień  każdego  miesiąca,  w  którym  przypada  termin  przyjęcia  do  służby.

Komendant Główny Policji dokonał zmiany terminu przyjęcia do służby w Policji z 12 września 2019 roku na 2 września 2019 roku.

Na   terenie  woj.  łódzkiego  realizowane  będą  przyjęcia  do  służby  w  Policji  do  następujących  jednostek  organizacyjnych :

 

Oddział  Prewencji  Policji  w  Łodzi

Komenda  Miejska  Policji  w  Łodzi

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Bełchatowie

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Brzezinach

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Kutnie

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Łasku

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Łęczycy

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Łowiczu

Komenda  Powiatowa  Policji  powiatu  łódzkiego  wschodniego

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Opocznie

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pabianicach

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Pajęcznie

Komenda  Miejska  Policji  w  Piotrkowie  Trybunalskim

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Poddębicach

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Radomsku

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Rawie  Mazowieckiej

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Sieradzu

Komenda  Miejska  Policji  w  Skierniewicach

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Tomaszowie  Mazowieckim

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Wieluniu

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Wieruszowie

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Zduńskiej  Woli

Komenda  Powiatowa  Policji  w  Zgierzu

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Łodzi

 

KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

-posiadać obywatelstwo polskie,
-posiadać nieposzlakowaną opinię,
- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
-korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata:

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego

8 pkt

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1

6 pkt

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

4 pkt

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

4 pkt

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4 pkt

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4 pkt

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2 pkt

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

2 pkt

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9.00-15.00 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (W  KOMÓRCE DS. DOBORU  DO  SŁUŻBY)  Z ZASTRZEŻENIEM,  ŻE  W DNIACH 24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ                              31  GRUDNIA  (SYLWESTER)  DOKUMENTY  NIE  SĄ PRZYJMOWANE.

DOKUMENTY MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ SKŁADANE W KOMENDACH POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJ.  ŁÓDZKIEGO (W KOMÓRKACH KADROWYCH).

 

 

 

 

 KOMPLET  DOKUMENTÓW  NIEZBĘDNYCH  DO  UBIEGANIA  SIĘ  O  SŁUŻBĘ  W  POLICJI: 

 

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie:  

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
- książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

            Dodatkowo, na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania  dokumentów rekrutacyjnych),
- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji           (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

ogłasza

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI NA STANOWISKO

PILOTA

SEKCJI LOTNICTWA POLICJI

W SZTABIE POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

   

        Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu lotniczego składa się z etapów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355   z późn.zm.):

- złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

- przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydatów typuje się spośród osób spełniających następujące kryteria:

- minimalny nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach 500 godzin,

- uprawnienia do wykonywania lotów operacyjnych DZIEŃ/NOC VFR lub posiadanie licencji CPL(H), CPL(A),

- wiek kandydatów do 45 lat.

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL. 

(42) 665–13–69;  (42) 665–44-71

 

Ewentualne pytania odnośnie warunków oraz charakteru służby proszę kierować do Kierownika Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP      w Łodzi  pod nr tel. (42) 665-27-27.

 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI

ogłasza

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI NA STANOWISKO

STARSZEGO PILOTA

SEKCJI LOTNICTWA POLICJI

W SZTABIE POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI

 

                    Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji w charakterze członka personelu lotniczego składa się z etapów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.):

- złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

- ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

- sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

- przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Kandydatów typuje się spośród osób spełniających następujące kryteria:

- minimalny nalot ogólny na śmigłowcach lub samolotach 750 godzin,

- uprawnienia do wykonywania lotów operacyjnych DZIEŃ/NOC VFR lub posiadanie licencji CPL(H), CPL(A),

- uprawnienia do lotów w charakterze instruktora DZIEŃ/NOC VFR,

- wiek kandydatów do 45 lat. 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL.
 (42) 665–13–69; (42) 665–44-71

 

Ewentualne pytania odnośnie warunków oraz charakteru służby proszę kierować do Kierownika Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP
w Łodzi  pod nr tel. (42) 665-27-27.