ogłoszenia w służbie cywilnej

specjalista ds. obsugi kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi / nr ogłoszenia 23858/

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
specjalista  do spraw: obsługi kadrowej w Wydziale Kadr i Szkolenia

WYMIAR CZASU PRACY: 1
LICZBA STANOWISK PRACY: 1
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Łódź
ADRES URZĘDU: ul. Lutomierska 108/112

WARUNKI PRACY
praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, oświetlenie sztuczne, oświetlenie naturalne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na piętrze II, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

ZAKRES ZADAŃ

- obsługa kadrowa funkcjonariuszy jednostek i komórek organizacyjnych KWP w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegająca na opracowaniu i kompletowaniu dokumentacji oraz nadzór nad przydzielonymi jednostkami KMP/KPP województwa łódzkiego. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyjęcia, przebiegu i zakończenia służby,
- opracowywanie analiz i zestawień zbiorczych oraz wniosków i propozycji kadrowych oraz prowadzenie książek etatowych przydzielonych komórek organizacyjnych KWP w Łodzi,
- współpraca i nadzór nad całokształtem spraw kadrowych realizowanych przez jednostki szczebla miejskiego i powiatowego oraz komórki organizacyjne KWP w Łodzi,
- prowadzenie postępowań administracyjnych I i II instancyjnych,
- przygotowywanie na podstawie analizy akt postępowań dyscyplinarnych projektów postanowień, orzeczeń, decyzji w sprawach dotyczących naruszeń dyscypliny służbowej przez funkcjonariuszy Policji województwa łódzkiego w postępowaniu odwoławczym,
- współpraca z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi w zakresie planowania i realizacji przyjętej polityki kadrowej,
- sporządzanie spisów przydzielonych i zakończonych spraw w danym roku kalendarzowym, archiwizowanie akt osobowych funkcjonariuszy celem przekazania do archiwum KWP w Łodzi
 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: średnie
- doświadczenie zawodowe: do 1 roku doświadczenia w obszarze lub powyżej 1,5 roku w administracji
- znajomość przepisów: ustawy o Policji i przepisów wykonawczych, KPA, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej,
- umiejętność stosowania przepisów w praktyce
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- korzystanie z pełni praw publicznych
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 23 marca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 23858"
 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co

najmniej 6%.

- wynagrodzenie: 1,4005 mnożnik kwoty bazowej tj. 2624,31 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA I SŁUŻBA" - Praca w służbie cywilnej,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego