Debata społeczna w Krośniewicach - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Krośniewicach

28 września w Krośniewicach na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się debata społeczna. Jej uczestnicy rozmawiali na tematy związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Krośniewice. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendanta Komisariatu Policji w Krośniewicach nadkom. Dariusza Bujalskiego. Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w obszarze poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu oraz przybliżenie mieszkańcom zagrożeń dot. naszych mieszkań.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z terenu gminy Krośniewice, przedstawiciele podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, przedstawiciele szkół oraz lokalna społeczność. W debacie udział wzięło 30 osób. Spotkanie oficjalnie rozpoczął Komendant Komisariatu Policji podkom. Dariusz Bujalski. Pierwszym punktem spotkania była prezentacja dzielnicowych z Komisariatu Policji na temat bieżących zagrożeń w danym rejonie na podstawie danych z KMZB, oraz przybliżenie funkcjonowanie aplikacji Mojej Komendy. Następnie głos zabrała sierż.szt. Aneta Kowalska, która przedstawiła problematykę oszustw na tzw „legendę”. Ostatnią prelekcję zaprezentowali przedstawiciele Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie asp. Przemysław Głyda oraz asp. Robert Nowakowski na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą CZAD w ramach akcji „Czadowa edukacja”. Po prelekcjach wywiązała się dyskusja w trakcie której mieszkańcy gminy Krośniewice dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wskazywali miejsca będące w ich ocenie niebezpieczne. Na zakończenie, uczestnicy wypełnili anonimową ankietę, w której wyrażali swoje opinie i uwagi na temat przeprowadzonej debaty oraz potrzeby organizowania podobnych spotkań w przyszłości. Zgłaszane problemy zostaną poddane szczegółowej analizie celem wypracowania wniosków i przedsięwzięć do realizacji.

 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach
 • Debata społeczna w Krośniewicach