Z młodzieżą o przestępstwach z nienawiści - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Z młodzieżą o przestępstwach z nienawiści

12 marca 2018 roku w pabianickiej komendzie odbyło się spotkanie z klasą mundurową z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach poświęcone zagadnieniom przestępstw z nienawiści i handlu ludźmi.

Nietypowe zajęcia dla pabianickiej młodzieży przeprowadziła mł. asp. Aneta Piotrowicz z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, która na bazie prezentacji multimedialnej przybliżyła czym są przestępstwa z nienawiści oraz polskie uregulowania prawne. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, że przestępstwem z nienawiści określany jest  w polskim prawie czyn zabroniony motywowany uprzedzeniami. Jest to przestępstwo, które zostało popełnione tylko dlatego, że osoba pokrzywdzona, ma cechę odróżniającą ją od sprawcy albo wyróżniającą z większości otaczającego społeczeństwa. Ofiary takich przestępstw są więc wybieranie celowo tylko z uwagi na to, że mają na przykład inny kolor skóry, pochodzą z innego kraju lub innego kręgu kulturowego, mówią innym językiem, wyznają inną religię. Nieodzownym elementem prelekcji były także warsztaty, mające na celu przybliżenie przedmiotowej problematyki. Młodzież chętnie i aktywnie w nich uczestniczyła.

Spotkanie z młodzieżą trzeciej klasy mundurowej było również doskonałą okazją do przybliżenia im zagadnień związanych z handlem ludźmi, który to nieodzownie połączony jest z problematyką przestępstw z nienawiści. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Sławomir Kłos bazując na konkretnych przykładach wyjaśnił młodym ludziom jak niebezpieczne jest to zjawisko oraz jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać w szczególności przed wyjazdem za granicę w poszukiwaniu pracy. Przestrzegał słuchaczy, że nie wszystkie oferty są uczciwe i trzeba zachować czujność oraz sprawdzać ich autentyczność. Wyjaśnił co to jest „handel ludźmi”, jak dochodzi do wykorzystania ludzi między innymi w celach seksualnych, żebractwie, obozach pracy, nielegalnym zatrudnieniu oraz wskazał gdzie szukać pomocy.