Wydział Kontroli - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi 

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (42) 665-22-11, fax (42) 665-22-22
e-mail: kontrola@ld.policja.gov.pl 

skargi proszę kierować na adres: skargi@ld.policja.gov.pl

 Naczelnika
podinsp. Łukasz OwczarczykZastępca Naczelnika
podinsp. Tomasz Tyszkiewicz


 

Zakres zadań Wydziału:

1) zadaniem Wydziału Kontroli jest dostarczanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi informacji i danych dotyczących realizacji przez podległe mu komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji zadań wynikających z ustawy o Policji, poleceń Komendanta Głównego Policji oraz własnych:

2) planowanie i prowadzenie na podstawie ustawy i innych wewnętrznych przepisów kontroli w zakresie realizacji zadań Policji, w szczególności poprzez badanie i ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz efektywności organizacji służby i pracy,

3) badanie i kontrolowanie gospodarki finansowej przede wszystkim pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, przychodów, prawidłowości prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej, a także przestrzegania ustanowionych w jednostce procedur kontroli finansowej,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działania Policji, postępowania policjantów i pracowników Policji oraz nadzorowanie kontrolowanie i koordynowanie realizacji zadań w tym zakresie przez jednostki Policji, a takze prowadzenie w tym zakresie przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym,

4a) koordynowanie i realizacja rozpatrywania petycji złozonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami Policji,

5) prowadzenie na polecenie Komendanta, wewnętrznych ustaleń w szczególności dotyczacych wydarzeń nadzwyczajnych lub przypadków naruszeń prawa przez policjantów i pracowników Policji,

6) monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli oraz udzielanie informacji o wynikach kontroli w trybie i na podstawie obowiązujących przepisów,

7) szacowanie obszarów ryzyka oraz analizowanie materiałów własnych, uzyskanych danych oraz informacji zewnętrznych pod kątem ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, opracowywanie na tej podstawie wytycznych i zaleceń mających na celu ich eliminowanie, a także zapobieganie ich powstawaniu,

8) wykorzystywanie ustaleń kontroli do eliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawniania działalności (funkcjonowania) kontrolowanych podmiotów,

9) wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także sprawowanie kontroli i nadzoru w tym zakresie w jednostkach Policji,

10) gromadzenie i wprowadzanie do systemów elektronicznych danych statystycznych o wydarzeniach nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Komendy oraz nadzór realizacji zadań w tym obszarze dotyczących  funkcjonariuszy i pracowników Policji jednostek Policji,

11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.