Wydział Kryminalny - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Kryminalny


Wydział Kryminalny


Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112 
tel. (42) 665-21-30 fax 665-17-65


Naczelnik
podinsp. Józef Poreda


Zastępcy Naczelnika
podinsp. Wojciech ŚwierczTELEFON ZAUFANIA  (42) 651-50-07Zakres zadań Wydziału Kryminalnego:

1. realizowanie zadań wykonawczych i nadzorczych Komendy w zakresie inicjowania, koordynowania i organizowania działań operacyjno - rozpoznawczych,   zmierzających do sprawnego i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i  zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw,

2. prowadzenie działań operacyjnych w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa , w tym zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, seryjne zgwałcenia, handel ludźmi,  handel narkotykami, dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw,

3. prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnianiem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich oraz koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach Policji,

4. prowadzenie oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną udzielaną przez Policję osobom zagrożonym, realizowanych na obszarze działania Komendy,

5. prowadzenie spraw operacyjnych na podstawie materiałów własnych lub przejętych do prowadzenia z komórek organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji, z uwagi na skomplikowany charakter działań wykrywczych bądź dowodowych, a także o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw, przekraczających możliwości realizacyjne jednostek Policji lub wymagających współpracy międzynarodowej,

6. prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji,

7. ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym,

8. zapewnienie obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach,

9. prowadzenie nadzoru instancyjnego,

10. analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego komórek służby kryminalnej jednostek Policji i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie,

11. ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości oraz opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom najgroźniejszym i najbardziej uciążliwym dla społeczeństwa,

12. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.