19 stycznia 2015 roku - Takie są fakty - Policja Łódzka

Takie są fakty

19 stycznia 2015 roku

W nawiązaniu do artykułu „Łódzka drogówka zmieniła adres”, który 19 stycznia 2015 roku ukazał się na łamach Gazety Wyborczej pragnę wyjaśnić kilka istotnych kwestii.

W trwałym zarządzie KWP w Łodzi pozostają cztery obiekty będące pod ochroną konserwatora zabytków m.in.: budynek przy ul. Skrzywana 14,  w którym mieści się obecnie Policyjna Izba Dziecka, budynek przy ul. Kopernika 29/31 użytkowany przez IV KP KMP w Łodzi oraz budynek przy ul. Żeromskiego 88, w którym do niedawna mieściła się siedziba WRD KMP w Łodzi. Dodatkowo w latach 1966 – 2014 w trwałym zarządzie KWP w Łodzi pozostawała nieruchomość położona przy ul. Kościuszki 19, w której mieścił się I KP KMP w Łodzi. W trakcie użytkowania budynków, ze względu na brak środków finansowych na remont kompleksowy, były wykonywane pojedyncze prace remontowe zgodne z obowiązującymi przepisami. Wartość remontu została oszacowana na kwotę około 30 000 000 zł. Wobec powyższego podjęto decyzję o budowie nowej siedziby, której koszt jest zdecydowanie mniejszy.
 Budynek przy ul. Skrzywana 14 został kompleksowo wyremontowany  w 2008 r. wraz z terenem przyległym.  Do dnia dzisiejszego obiekt jest użytkowany. Ponadto wykonuje się w nim bieżące naprawy i konserwacje, aby nie doprowadzić do degradacji budynku oraz nie ponosić dodatkowych kosztów.
Obiekt przy ul. Kopernika 29/31 jest w trakcie kompleksowego remontu. Podczas realizacji zadania ujawniły się wady budynku, których inwestor nie był w stanie przewidzieć na etapie projektowania.
W związku z tym początkowa wartość zadania ulega ciągłemu zwiększeniu.
Budynek przy ul. Żeromskiego 88 był budynkiem mieszkalnym. Po otrzymaniu decyzji
o prawie trwałego zarządu, nieruchomość nigdy nie spełniała wymogów jakie nakładają na obiekty użyteczności publicznej obowiązujące przepisy m.in.: p.poż, sanitarne, bhp. Pojedyncze remonty, bieżące naprawy jak i konserwacje były tymczasowe i wymagały znacznych nakładów finansowych. Nieruchomość już w momencie przejęcia jej znajdowała się w złym stanie technicznym, w szczególności dotyczącym elementów konstrukcyjnych. Aktualnie z uwagi na widoczne liczne pęknięcia i zarysowania ścian nośnych, miejscami silnie ugięte stropy drewniane, wąskie i strome biegi klatek schodowych, silne zawilgocenie ścian piwnic – postępującą korozję biologiczną, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych a także niefunkcjonalny układ pomieszczeń nieodpowiadający wymogom obowiązującym w Policji , budynek ten celem doprowadzenia go do odpowiedniej sprawności technicznej i estetycznej wymagałaby przeprowadzenia kapitalnego remontu.  Wymienić należałoby wszystkie drewniane stropy, przebudować klatki schodowe, które są zbyt wąskie i nie spełniały obowiązujących przepisów p.poż., dodatkowo wymienić schody, które są zbyt strome jak na obiekty użyteczności publicznej. Ponadto należałoby przebudować piętra, ponieważ ściany działowe wykonane zostały z materiałów drewnopodobnych łatwopalnych. Dodatkowo bardzo kosztownym elementem remontu byłaby wymiana wszystkich okien, które muszą być jednocześnie zgodne
z zaleceniami wydanymi przez konserwatora zabytków i przepisami obowiązującymi w Policji. Nadmienić należy także, że wymianie musiałyby ulec  wszystkie instalacje wewnętrzne. Koszty powyższego remontu zostały oszacowane na około 15 000 000 zł. Jednocześnie oszacowano koszt adaptacji pomieszczeń i dostosowania ich do obowiązujących przepisów w budynku przy
ul. Stokowskiej na około 7 000 000 zł. Biorąc pod uwagę fakt, racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi podjęto decyzję o przeniesieniu WRD KMP w Łodzi.
      Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w miarę możliwości finansowych dba o należyty stan techniczny obiektów będących w jej trwałym zarządzie, zgodnie z przepisami jakie nakłada ustawa Prawo budowlane oraz inne przepisy aktualnie obowiązujące. Wielokrotnie występowaliśmy do władz miasta Łodzi jak i do innych instytucji o wsparcie finansowe na remonty obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatora zabytków. W 2013 r. KWP w Łodzi otrzymała wsparcie finansowe przeznaczone tylko na dostosowanie pomieszczeń, do których tymczasowo przenieśli się funkcjonariusze pracujący w I KP KMP w Łodzi.
      W przeszłości , z uwagi na brak innych możliwości, przejęliśmy część kamienic pod siedziby różnych jednostek policji. Już wtedy znajdowały się one w złym stanie technicznych a przez lata nie otrzymywaliśmy żadnych środków pozwalających na odrestaurowanie tych budynków z jednoczesną możliwością przystosowania na potrzeby Policji. Dotyczy to konieczności specjalnego wzmocnienia m.in. stropów, krat, wymogów bezpiecznego konwojowania zatrzymanych , zapewnienie stref ochrony informacji niejawnych, stworzenia miejsc parkingowych i bazy transportowej.   Mieszkalne kamienice całkowicie się do tego nie nadają. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z inwestowania w budynek przy Tuwima 36, który oddaliśmy miastu  a w przeszłości przekazaliśmy budynek przy Piotrkowskiej 212.  Koszty adaptacji takich budynków pod zwykłe biurowce są zupełnie inne niż pod jednostki policji.
      Zawsze , w miarę możliwości finansowych, staramy się dbać o powierzone nam budynki.
      W centrum nie było alternatywnej lokalizacji pod siedzibę WRD. Przy nowej zorganizowano miejsca parkingowe dla interesantów. Takiego możliwości brakowało przy ulicy Żeromskiego.
Zmiana  miała przede wszystkim na celu polepszeniu warunków nie tylko pracy policjantów ale i przyjęć interesantów a także bazy transportowej dla ruchu drogowego.
      W obu wydziałach :WRD oraz Wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym KMP w Łodzi służbę pełni 220 funkcjonariuszy. Nowa siedziba umożliwiła również zwiększenie  tego stanu do maksimum.  Pragnę podkreślić, że patrole pełnią służbę w mieście zgodnie z dyslokacją na łódzkich ulicach i nie wyjeżdżają do zdarzeń czekając na zgłoszenie w bazie przy ulicy Stokowskiej więc aktualny adres nie ma wpływu na szybkość podejmowanych interwencji.
      
 
podinsp. Joanna Kącka
Rzecznik KWP w Łodzi