1. międzynarodowe spotkanie projektowe - Erasmu+ - Aktualności - Policja Łódzka

Aktualności

1. międzynarodowe spotkanie projektowe - Erasmu+

W dniach 27-28 lutego 2018 r. w Poczdamie (Brandenburgia, RFN) odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowego zespołu projektowego pod przewodnictwem KWP w Łodzi. Przedsięwzięcie pt. "Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości" jest realizowane w ramach programu Erasmus+ przez 6 podmiotów z 5 krajów europejskich, na zasadzie tzw. partnerstwa strategicznego.

 

Głównym celem spotkania było zapoznanie się partnerów projektowych, przekazanie szczegółów na temat grupy docelowej, prezentacja zasad funkcjonowania komitetu sterującego i jego przewodniczącego, a także wyjaśnienie kwestii finansowych, organizacyjnych i merytorycznych w projekcie. Przedstawione zostały również założenia w zakresie oczekiwanych rezultatów projektu, a także weryfikacja dotychczasowych kanałów komunikacji i omówione formy ewaluacji projektu.

Przebieg przedsięwzięcia międzynarodowego:

- powitanie uczestników spotkania przez Dyrektora Krajowego Urzędu Kryminalnego Brandenburgia oraz przedstawienie narodzin idei projektowej i powodów, dla których walka z cyberprzestępczością powinna odbywać się w sferze międzynarodowej i przy połączeniu sił ww. organów ścigania;
- zapoznanie się z nowoczesnym centrum przyjmowania zgłoszeń telefonicznych i dyslokacji służb oraz zarządzania kryzysowego brandenburskiej Policji;
- przedstawienie struktury i zasad funkcjonowania Policji w Niemczech, a w szczególności w kraju związkowym Brandenburgia przez Pełnomocnika Prezydenta Policji ds. Niemiecko-Polskich Kontaktów i Koordynatora Służb Niemieckich w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku;
- omówienie zagadnień projektowych, m.in.:

 • w zakresie rekrutacji, i profilu uczestników sesji szkoleniowych w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości i informatyki śledczej oraz zapewnienia rezerwy kadrowej w trakcie trwania projektu;
 • dotyczących ryzyka w projekcie i zarządzania tego typy sytuacjami;
 • w związku z koniecznością powołania do życia komitetu sterującego jako narzędzia nadzoru;
 • odnoście komunikacji i przepływu informacji między partnerami w celu należytej realizacji zadań;
 • w zakresie finansowania działań z budżetu projektowego i raportów kwartalnych
  z wydatkowanych środków;
 • ewaluacji i monitoringu działań projektowych, a także przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i upowszechniającym;

- przedstawienie przez partnera niemieckiego zakresu czasowego i tematycznego 1. sesji szkoleniowej, organizowanej w Eberswalde w terminie 19-23.03.2018 r. oraz przyjęcie rozwiązań organizacyjnych w tym zakresie;
- zadaniowanie partnera litewskiego w zakresie przygotowania kolejnej, drugiej sesji szkoleniowej na przełomie maja i czerwca 2018 r. w Wilnie.

Międzynarodowe spotkanie projektowe zostało przygotowane przez organizatora (Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia) w sposób sprawny, spójny i sprzyjający integracji wewnątrzprojektowej. Zespół lokalny KWP w Łodzi, z pozycji koordynatora projektu, przygotował i poprowadził merytoryczną część spotkania, poddając pod dyskusję najistotniejsze, bieżące sprawy związane z realizacją zadań projektowych. Zawiązane w oparciu o projekt partnerstwo strategiczne, potwierdziło gotowość oraz motywację do wywiązania się z przyjętych zobowiązań, w ramach dostępnych możliwości.

 

 • Reprezentanci partnerów strategicznych podczas rozmów roboczych
 • Reprezentanci partnerów strategicznych w projekcie - druga strona sali
 • Przedstawiciele strony niemieckiej przy stole konferencyjnym
 • Wizyta w centrum przyjmowania zgłoszeń telefonicznych i dyslokacji służb oraz zarządzania kryzysowego brandenburskiej Policji
 • logo programu Erasmus+