Udział w międzynarodowym projekcie „Resilince” - Archiwum 2017 - Policja Łódzka

Archiwum 2017

Udział w międzynarodowym projekcie „Resilince”

W terminie 25.09 – 01.10.2017 r. w Wilnie (Litwa) odbyło się spotkanie w ramach projektu „Resiliance”, w którym udział wzięła kom. Iwona Firaza – p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochronnego KMP w Łodzi. Zaproszenie wystosował koordynator projektu Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Przedsięwzięcie na ma celu wypracowanie efektywnych działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat zagrożonych m.in. rezygnacją z nauki przed ukończeniem 18 r.ż., podejmowaniem zachowań ryzykownych tj. zażywanie substancji psychoaktywnych oraz przedwczesna inicjacja seksualna społeczności romskiej.

Spotkania kadry pedagogicznej i psychologicznej oraz osób z instytucji wspomagających system edukacyjny z trzech krajów realizujących ww. projekt mają pozwolić na szersze spojrzenie na  problemy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz dzieci będących w sytuacjach kryzysowych.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach współpracy trzech krajów: Polski, Litwy i Rumunii, a jego celami szczegółowymi są:

- wywołanie w społeczności szkolnej świadomości o konieczności tworzenia aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych;

- stworzenie miejsc wymiany doświadczeń oraz prezentowania dobrych praktyk w obszarze profilaktyki – Wirtualne Laboratorium Profilaktyki;

- przygotowanie pakietów edukacyjno-informacyjnych w zakresie profilaktyki dla nauczycieli;

- rozwijanie kompetencji interkulturowych, językowych, pracy w międzynarodowym zespole.

Podczas pobytu na Litwie oprócz merytorycznej pracy nad projektem, uczestnikom pokazano placówki zajmujące się edukacją i socjoterapią oraz wsparciem dzieci będących     w sytuacjach kryzysowych min.: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wilnie, Gimnazjum w Wilnie, Centrum Pomocy dzieciom wykorzystywanych seksualnie, Centrum dla dzieci  z zaburzeniami zachowania w Kownie, Ośrodek Pomocy Rodzinie – Poddasze.

  • Spotkanie z przedstawicielami różnych instytucji zajmujących się współpracą z dziećmi
  • Przedstawicielka łódzkiej i litewskiej Policji