ogłoszenia na stanowiska niebędące w służbie cywilnej

kierowca samochodu ciężarowego w Wydziale Transportu KWP w Łodzi

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: kierowca samochodu ciężarowego w Wydziale Transportu KWP w Łodzi

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu:  Łódź, ul. Lutomierska 108/112
Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Stokowska 21/25
Telefon kontaktowy:  47 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- sprawdzanie dokumentów pojazdów tj: dowód rejestracyjny i książkę kontroli pracy sprzętu transportowego, kontrolowanie ich prawidłowego wypełnienia i zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w tym zakresie. Wykonywanie archiwizacji w/w dokumentów,
- sprawdzanie pojazdów pod kątem ich stanu technicznego: wyposażenia, estetyki, sprawdzanie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów i dopuszczających pojazd do ruchu,
- prowadzenie pojazdów służbowych w celu realizacji powierzonych zadań i wykonywanie czynności obsługowych w celu utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym i czystości,
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu w celu prawidłowego rozliczenia przepracowanego czasu oraz właściwego rozliczenia materiałów pędnych i eksploatacyjnych,
- wykonywanie czynności związanych z pobieraniem materiałów pędnych i eksploatacyjnych w celu zapewnienia właściwej eksploatacji służbowego sprzętu transportowego,
- wykonywanie innych czynności w tym obsługowych wynikajacych z zadań określonych w zakresie obowiązków.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- kwalifikacje zawodowe: prawo jazdy kat. C,

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: zasadnicze
- kwalifikacje zawodowe: prawo jazdy kat. A,B,C

Warunki pracy:
- dyspozycyjność,
- mobilność,
- częste delegacje

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
- kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie

Termin składania dokumentów: do 4 listopada 2020 roku

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego w Wydziale Transportu KWP w Łodzi"

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy.  Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji


Inne informacje:
- wynagrodzenie:  2896  zł brutto + wysługa lat
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
-  list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego