ogłoszenia na stanowiska niebędące w służbie cywilnej

ślusarz - tokarz w Wydziale Transportu KWP w Łodzi

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
poszukuje kandydatów na stanowisko: ślusarz - tokarz  w Wydziale Transportu KWP w Łodzi

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:  Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Miejsce wykonywania pracy: Łódź, ul. Stokowska 21/25

Telefon kontaktowy:  47 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przyjmowanie pojazdu na stanowisko naprawcze po diagnostyce wstępnej wykonanej przez kontrolera technicznego,
- wykonywanie oprzyrządowania przy naprawach elementów, podzespołów pojazdów oraz wykonywanie elementów i części do naprawy zespołów samochodowych,
- dokonywanie demontażu podzespołów mechanicznych i blacharskich pojazdu ich napraw  w tym ślusarskich, zgodnie z zaleceniami pracownika kontroli technicznej lub nadzoru stacji obsługi,
- dokonywanie montażu podzespołów, prac ślusarskich po naprawie i podstawianie pojazdu w celu wykonania diagnostyki końcowej na stanowisku kontrolnym

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: zasadnicze
- kwalifikacje zawodowe: prawo jazdy kat. B,
- obsługa urządzeń warsztatu

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: zasadnicze samochodowe
 

Warunki pracy:
- praca wykonywana w pomieszczeniach w godz. 7-15

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) i list motywacyjny
- kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe


Termin składania dokumentów: do 21 kwietnia 2021  roku

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku ślusarz - tokarz  w Wydziale Transportu KWP w Łodzi"

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji


Inne informacje:
- wynagrodzenie:  2896,29  zł brutto + wysługa lat
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty otrzymane po terminie, uzupełnianie po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
-  list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego