Erasmus+ na rzecz zwalczania cyberprzestępczości - ERASMUS+ - Policja Łódzka

Erasmus+ na rzecz zwalczania cyberprzestępczości

Projekt pn. „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w partnerstwie strategicznym z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie (Polska), Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia (Niemcy), Litewskim Biurem Policji Kryminalnej (Litwa), Biurem Prokuratora Generalnego Węgier (Węgry), Głównym Zarządem Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bułgaria). Projekt realizowany będzie w terminie od 01.12.2017 do 30.11.2019 oraz przez okres kolejnych 24 miesięcy, w których prowadzone będą działania związane z jego upowszechnianiem i promowaniem. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie organów ścigania w walce z dynamicznie rozwijającą się cyberprzestępczością poprzez różne formy wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Uczestnikami Projektu, co w efekcie  wpłynie na zaktualizowanie i poszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, a wspólnie opracowane rezultaty projektu, w tym raport merytoryczny i programy szkoleniowe przyczynią się do podwyższenia i ujednolicenie standardów w zakresie walki z przestępczością wirtualną.
Wsparcie kierowane jest do 24 uczestników międzynarodowych sesji szkoleniowych, przynajmniej 200 uczestników lokalnych szkoleń kaskadowych oraz pozostałych odbiorców rezultatów projektu.

Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:

a) 5 międzynarodowych sesji szkoleniowych;
b) opracowanie rezultatów projektu w postaci: raportu merytorycznego, programów szkoleniowych, bazy dobrych praktyk, bazy ekspertów;
c) lokalne szkolenia kaskadowe;
d) działania upowszechniające;
e) działania promocyjne.


Tematyka poszczególnych sesji szkoleniowych:
1) Niemcy - wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej w darknecie, w szczególności związanej z wykorzystaniem kryptowaluty Bitcoin:
- teoretyczne i praktyczne aspekty związane z używaniem kryptowaluty oraz oprogramowania klienckiego w odniesieniu do prowadzonych postępowań w sprawach przestępstw gospodarczych;
- zabezpieczenie, właściwe  przechowywanie i transakcje z użyciem Bitcoins w procesie wykrywczym, jako środka płatniczego wykorzystywanego do finansowania szeroko rozumianych działań o charakterze terrorystycznym;
- współpraca międzynarodowa i wymiana informacji kryminalnych w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.
Podczas sesji szkoleniowej zostaną wykorzystane różnorodne metody. Obok krótkich wykładów i prezentacji przeprowadzone zostaną case study oraz warsztaty. 
2) Litwa - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci:
- walka z cyberprzestępczością: przegląd zasad i ram prawnych, właściwych organów i struktur organizacyjnych;
- cyberprzestępczość na Litwie: aktualne zagrożenia, rodzaje przestępstw i tendencje;
- profilaktyka cyberprzestępczości w ujęciu ogólnym: monitoring internetowy, OSINT, możliwości analityczne i narzędzia;
- walka z seksualnym wykorzystywaniem dzieci: analiza i porównanie sum kontrolnych (hash), kompetencje National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), International Child Sexual Exploitation image database (ICSE DB);
- współpraca z zagranicznymi partnerami i dostawcami usług: 24/7, SIENA i inne kanały wymiany informacji;
-  Cyber Forensics: ekstrakcja i zabezpieczanie, dowody z urządzeń cyfrowych oraz przechowywanie, analiza danych "na żywo", analiza złośliwego oprogramowania malware.
3) Węgry - wymiana wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań związanych z cyberprzestępczością:
- struktura oraz główne zadania prokuratury węgierskiej, zasady współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się przestępstwami popełnianymi w świecie wirtualnym, wymiana doświadczeń;
- nadzór prokuratorski dochodzeń dot. przestępstw popełnionych w Internecie;
- zabezpieczanie i analizowanie dowodów cyfrowych z punktu widzenia przedstawicieli prokuratury;
- struktura i główne zadania Krajowej Administracji Skarbowej, zwalczanie przestępczości przeciwko własności intelektualnej, zasady współpracy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Krajowego Biura Śledczego, w tym wymiana doświadczeń i wypracowanie możliwych sposobów bliższej współpracy;
- wirtualna waluta w postępowaniu karnym.
4) Bułgaria - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie analizy logów pochodzących z zabezpieczonego materiału cyfrowego oraz informacji dotyczących różnego rodzaju oszustw internetowych, w tym z wykorzystaniem kradzieży tożsamości, a także zapoznanie się z problematyką sieci botnet (grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli):
- prawne aspekty walki z cyberprzestępczością w Bułgarii, współpraca z organizacjami pozarządowymi, sektorem IT i uczelniami; 
 - analiza logów jako źródło cennych informacji w ramach prowadzonych postępowań; 
 - śledztwa dotyczące oszustw bankowych, prania brudnych pieniędzy i kradzieży tożsamości; - duże kampanie SPAM jako sposób na zwiększenie botnetów oraz sposób reagowania na tego rodzaju zdarzenia.
5) Polska - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania różnorodnych narzędzi informatyki śledczej, jak również wiedzy na temat międzynarodowych aspektów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości:
- aspekty prawne regulujące zakres działań policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości w Polsce;  
- biały wywiad i współpraca z Internet Content Providerami (ICP) oraz Internet Service Providerami (ISP) w celu identyfikacji osób zajmujących się rozpowszechnianiem pornografii małoletnich poniżej 15 roku życia, w tym analiza i potwierdzenie pozyskanych informacji, typowanie sprawcy, przygotowanie realizacji;
- zabezpieczanie materiału dowodowego, ze szczególnym uwzględnieniem metody Live Forensic oraz wykonania zrzutu pamięci RAM z komputerów z różnym systemami operacyjnymi (Windows, Linux);
 - analiza zebranych cyfrowych dowodów rzeczowych, w tym analiza zabezpieczonej pamięci RAM, analiza zawartości dysków twardych z wykorzystaniem oprogramowania analitycznego stosowanego przez organy ścigania, analiza zewnętrznych nośników danych oraz telefonów komórkowych;
- analiza zawartości pamięci typu flash z wykorzystaniem metody chip - off;
- analiza złośliwego oprogramowania tzw. malware; 
- aspekty prawne dotyczące zwalczania przestępczości seksualnej z udziałem małoletnich, rozwój narzędzi do białego wywiadu (w kontekście europejskim);
- współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, w szczególności wymiana dokumentacji  i informacji między Europolem oraz krajami członkowskimi UE.

 

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU

„Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” w ramach projektu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Numer umowy 2017-1-PL-KA202-038495

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

- mł. insp. Danuta Ulewicz -  Przewodnicząca Komisji

- podinsp. Maciej Ryznar – Członek Komisji

- Krystian Kołodziejski – Członek Komisji,

na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz w oparciu o wyznaczone kryteria naboru, zakwalifikowała do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu następujące osoby:

Podstawowa lista uczestników projektu

 1. podkom. Ernest Chrobot  - ekspert delegowany z Wydziału Wsparcia i Badań Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP
 2. podkom. Michał Parafiniuk – specjalista Laboratorium Kryminalistycznego KWP
  w Łodzi
 3. mł. asp. Michał Brykowski – specjalista Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi
 4. post. Bartosz Maluga – policjant Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi

Rezerwowa lista uczestników projektu

 1. podkom. Łukasz Walczak – ekspert Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi
 2. st. sierż. Mateusz Zakrzewski – asystent Laboratorium Kryminalistycznego KWP
  w Łodzi
 3. st. sierż. Joanna Wójcik - asystent Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi

 


ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Anna Mijas-Golasińska – wew. 30-71
Marta Łomża – wew. 22-16