Wydział do Walki z Cyberprzestępczością - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Wydział
do Walki z Cyberprzestępczością

Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi 

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-29-25, fax 47 841-17-19

e-mail: cyber@ld.policja.gov.pl 

 Naczelnik

mł.insp. Ida Stefanowska

 

Przesłanie informacji na adres email nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego w celu złożenia zawiadomienia osoba pokrzywdzona/świadek powinna zgłosić się do najbliższej jednostki Policji i złożyć takie zawiadomienie, potwierdzając je własnoręcznym podpisem.

Zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością:

1. prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania, zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym,

2. prowadzenie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

3. ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,

4. ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności,

5. współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym,

6. prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej w zakresie właściwości wydziału,

7. pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi,

8. współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej,

9. pozyskiwanie danych teleinformacyjnych do spraw własnych