SZKOLENIE ZAWODOWE PODSTAWOWE - SZKOLENIE PODSTAWOWE ZAWODOWE - Wydział Doboru KWP w Łodzi

SZKOLENIE PODSTAWOWE ZAWODOWE

SZKOLENIE ZAWODOWE PODSTAWOWE

Ukończyłeś pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do służby w Policji i złożyłeś ślubowanie policyjne? Teraz udasz się do jednej ze szkół Policyjnych. Dowiedz się co dalej!

 
CEL SZKOLENIA
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie funkcjonariusza do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej, w komórkach organizacyjnych patrolowo – interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

 

ZADANIA PROGRAMOWE
 • ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji;
 • poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych;
 • pełnienie służby w konwojach oraz ochronnej w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i policyjnych izbach dziecka;
 • podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego;
 • wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia;
 • przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym;
 • postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych;
 • szkolenie strzeleckie;
 • taktyka i techniki interwencji.

GDZIE SIĘ ODBYWA?

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
 • Szkoła Policji w Katowicach,
 • Szkoła Policji w Pile,
 • Szkoła Policji w Słupsku,
 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 • Ośrodek Szkoleniowy dla policjantów w Sieradzu.

CZAS TRWANIA
144 DNI
Regulacje dotyczące realizacji treści kształcenia wydawane są przez decyzje Komendanta Głównego Policji.
Aktualnie obowiązującą jest Decyzja nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.