WYMAGANIA

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Służbę w Policji możesz pełnić jeżeli jesteś obywatelem Polski:

 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystającym z pełni praw publicznych,
 • posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub być przeniesionym do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej znajdujący się na stronie numer 9 albo zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji).


WYMAGANIA DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE):

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata.

Jeżeli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 pkt,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 pkt,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 pkt,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) - 7 pkt.

PREFERENCJE W ZAKRESIE DODATKOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 pkt,
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określonych w ustawie o Wykonywaniu Prac Podwodnych - 6 pkt,
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych - 6 pkt,
 • prawo jazdy kategorii „A” - 5 pkt,
 • prawo jazdy kategorii „C” - 5 pkt,
 • prawo jazdy kategorii „C+E” - 5 pkt,
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie o Bezpieczeństwie i Ratownictwie w Górach i na Zorganizowanych Terenach Narciarskich - 5 pkt,
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 pkt,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w Sprawie Turystyki Wodnej - 5 pkt,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 pkt,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
  na poziomie biegłości B2 - 4 pkt,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej
  na poziomie biegłości B2 - 2 pkt.

 

Powrót na górę strony