Dobór na stanowiska policyjne

ogłoszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie ogłasza rozpoczęcie procedury naboru na stanowisko: PILOTA SEKCJI LOTNICTWA POLICYJNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w KRAKOWIE

OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU NA STANOWISKO PILOTA SEKCJI LOTNICTWA POLICYJNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI W KRAKOWIE

Planowany termin przyjęcia do służby:

- w dniu 16 lipca, 2 września lub 7 listopada 2019 roku  - limit 2 osoby


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
i korzystający z pełni praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

- dający rękojmie zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych


Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY NA STANOWISKU PILOTA SEKCJI LOTNICTWA POLICYJNEGO POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W SEKCJI ds. DOBORU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KRAKOWIE, UL. MOGILSKA 109, tel. kontaktowy: (012) 615-40-68

OD 25 kwietnia 2019 r., W GODZINACH OD 9.00 DO 15.00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. minimum średnie wykształcenie o kierunku technicznym lub średnie wykształcenie ogólne oraz specjalistyczne szkolenie o kierunku lotniczym,
  • nalot ogólny na śmigłowcach nie mniejszy niż 200 godzin oraz uprawnienia do wykonywania lotów w dzień i w nocy w charakterze pilota dowódcy śmigłowca (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),
  • orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w zakresie sprawności psychicznej
    i fizycznej do wykonywania funkcji pilota śmigłowcowego, wydane przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika,
  • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
  • oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO).

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ
DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (http://www.malopolska.policja.gov.pl/)

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji
(http://praca.policja.pl/).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz. 432 z późn. zm.).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

Powrót na górę strony