Dobór na stanowiska policyjne

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKA POLICYJNE DO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO W ŁODZI

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI POSZUKUJE KANDYDATA NA BIEGŁEGO W SPECJALNOŚCI: - GENETYKA SĄDOWA; - BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH; - BADANIA BRONI I BALISTYKI; - BADANIA INFORMATYCZNE; - BADANIA DOKUMENTÓW KLASYCZNYCH; - BADANIA DAKTYLOSKOPIJNE; - BADANIA CHEMICZNE; - BADANIA POLIGRAFICZNE.

LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W ŁODZI POSZUKUJE KANDYDATA NA BIEGŁEGO W SPECJALNOŚCI:

- GENETYKA SĄDOWA;

- BADANIA WYPADKÓW DROGOWYCH;

- BADANIA BRONI I BALISTYKI;

- BADANIA INFORMATYCZNE;

- BADANIA DOKUMENTÓW KLASYCZNYCH;

- BADANIA DAKTYLOSKOPIJNE;

- BADANIA CHEMICZNE.

-BADANIA POLIGRAFICZNE.

 

Zainteresowani naborem FUNKCJONARIUSZE POLICJI składają w formie pisemnej list intencyjny skierowany do Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W liście należy podać niezbędne dane w odniesieniu do wymagań oraz dane kontaktowe.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową lub drogą elektroniczną (lk@ld.policja.gov.pl) do dnia 07.01.2021r.

 

 

 

OGŁOSZENIA

na stanowiska policyjne asystenta w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Łodzi

 – kandydata na biegłego w specjalnościach:

genetyka sądowa

badania poligraficzne

badania chemiczne

badania dokumentów klasycznych

badania daktyloskopijne

badania informatyczne

badania wypadków drogowych

badania broni i balistyki

 

Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowiska policyjne asystenta w różnych specjalnościach kryminalistycznych, którzy poddadzą się procesowi kształcenia w kierunku uzyskania uprawnień biegłego do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. W strukturze Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi funkcjonariusze posiadający uprawnienia biegłego sukcesywnie mianowani są na uwalniające się etaty specjalistów.  

Proces kształcenia kandydatów przebiega  zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 stycznia 2014 r. „w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych”  (Dz.U. KGP z dnia 20.01.2014 r. poz. 7) zmienionego zarządzeniem nr 4 KGP z dnia 04.05.2016 r i nr 58 KGP z dn. 25.10.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 1 - asystent  w Sekcji Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi - kandydat na biegłego ze specjalności genetyka sądowa

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie biologiczne lub pokrewne (np. biotechnologia, analityka medyczna, ochrona środowiska),
 • znajomość języka angielskiego poziom podstawowy,
 • wiedza ogólna z zakresu genetyki.
 1. pożądane:
 • znajomości technik molekularnych izolacji, Real Time PCR, elektroforezy kapilarnej,
 • staż służby do 8 lat,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny,
 • posiadanie umiejętności: pracy zespołowej, spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków,  długotrwałej koncentracji, umiejętności pracy w napięciu pod presją czasu,
 • doświadczenie zawodowe: praca, staż w laboratorium stosującym techniki badań genetycznych.

 

Zakres głównych zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem:

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego badań kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi oraz przygotowywanie projektów ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań biologicznych. Badania dotyczą śladów biologicznych oraz identyfikacji osób i zwłok ludzkich  z wykorzystaniem analizy DNA według sekwencji:
 • przegląd zlecenia
 • wstępna ocena i opis nadesłanego materiału biologicznego,
 • typowanie miejsc i pobieranie próbek do badań,
 • badania wstępne-identyfikacja materiału biologicznego,
 • izolacja i pomiar reakcji DNA,
 • nastawianie reakcji PCR, elektroforeza produktów reakcji PCR,
 • analiza wyników badań,
 • interpretacja statystyczna wyników badań,
 • opracowanie opinii,

Ogłoszenie nr 2 - asystent  w Sekcji Mechanoskopii, Broni i Balistyki Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi kandydat na biegłego ze specjalności badania wypadków drogowych

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów ruchu drogowego, z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów, podstawowych zagadnień z kinematyki i dynamiki.

 

 1. pożądane:
 • wykształcenie wyższe techniczne mgr inż. (mechaniczne)
 • prawo jazdy kat. A, C
 • staż służby do 8 lat,
 • wiedza z zakresu podstaw mechaniki, fizyki,
 • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • posiadanie umiejętności: pracy zespołowej, spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków,                      długotrwałej koncentracji, umiejętności pracy w napięciu pod presją czasu.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego badań kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami badawczymi oraz przygotowywanie projektów ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań wypadków drogowych. Badania dotyczą:
 • rekonstrukcji wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów
  na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów,
 • badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, tachografów itp.).
 • badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek
  z wypadkiem drogowym,
 • określania marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów
  lub pozostawionych śladów.

Ogłoszenie nr 3 - asystent  w Sekcji Mechanoskopii, Broni i Balistyki Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi kandydat na biegłego ze specjalności badania broni   i balistyka

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość zagadnień dotyczących budowy broni.

 

 1. pożądane:
 • wykształcenie wyższe techniczne mgr inż. (mechaniczne)
 • wiedza z zakresu podstaw mechaniki, fizyki
 • prawo jazdy kat. B,
 • staż służby do 8 lat,
 • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • posiadanie umiejętności: pracy zespołowej, spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków  i długotrwałej koncentracji, umiejętności pracy w napięciu pod presją czasu.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego badań kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i procedurami badawczymi oraz przygotowywanie projektów ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań broni i balistyki. Badania dotyczą:
 • ustalania rodzaju, typu, modelu, kalibru broni palnej i amunicji oraz określanie ich zdatności do oddania strzału,
 • badania urządzeń miotających produkcji przemysłowej i samodziałowej oraz amunicji do nich,
 • badania przedmiotów w zakresie ich odporności na penetrację pociskiem miotanym,
 • identyfikacji broni palnej na podstawie odstrzelonych łusek lub pocisków,
 • badania identyfikacyjne łusek i pocisków,
 • analiza uszkodzeń postrzałowych odzieży i innych przedmiotów,
 • badania z zakresu balistyki zewnętrznej.

Ogłoszenie nr 4 - asystent  w Sekcji Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi kandydat na biegłego ze specjalności klasyczne badania dokumentów

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 1. pożądane:
 • wykształcenie magisterskie o profilu humanistycznym (np. filologia polska),
 • znajomość zagadnień dotyczących możliwości identyfikacyjnych pisma ręcznego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • staż służby do 8 lat,
 • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • posiadanie umiejętności: spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków i długotrwałej koncentracji.

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy :

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego czynności kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i metodykami badawczymi oraz przygotowywanie projekty opinii/sprawozdań. Zakres wykonywanych czynności:
 • Analiza porównawcza rękopisów
 • Identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów
 • Ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu
 • Badania zapisów sporządzonych na nietypowych podłożach z wykorzystaniem nietypowych narzędzi pisarskich

Ogłoszenie nr 5 - asystent  w Sekcji Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi kandydat na biegłego ze specjalności badania informatyczne

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej I stopień o profilu  informatycznym,
 • znajomość języka angielskiego poziom podstawowy,
 • znajomość zagadnień informatycznych obejmująca m.in.: budowę komputera, system operacyjnego MS Windows, pakiet MS Office/Open Office,
 1. pożądane:
 • wykształcenie magisterskie o profilu informatycznym
 • znajomość zagadnień informatycznych dotyczących. struktury logicznej na dysku twardym, konstrukcji i zapisu danych na macierzach RAID, topografii sieci komputerowych w tym ich adresacji, zapisu danych w kodzie dwójkowym/szesnastkowym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia SEP do 1kV,
 • staż służby do 8 lat,
 • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • posiadanie umiejętności: pracy zespołowej, spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków, długotrwałej koncentracji, umiejętności pracy w napięciu pod presją czasu.

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy :

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego czynności kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i metodykami badawczymi oraz przygotowywanie projekty opinii/sprawozdań. Zakres wykonywanych czynności:
 • Wykonywanie kopii obrazu z zapisów cyfrowych
 • Rejestracja czynności procesowych
 • Wyodrębnianie z zapisów cyfrowych kadrów i ich edycja
 • Wykonywanie dokumentacji poglądowych
 • Odzyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych z nośników cyfrowych
 • Wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych
 • Odczyt i zgrywanie zawartości telefonów komórkowych
 • Przeglądanie, wstępna selekcja i konwertowanie plików
 • Zabezpieczanie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazów
 • Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 • Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci.

Proces szkolenia jest dwuetapowy. W pierwszym etapie kandydat zobowiązany jest uzyskać uprawnienia do wykonywania czynności technicznych certyfikowanego specjalisty w specjalności badania cyfrowych nośników danych, a następnie rozpoczyna proces szkolenia w kierunku uzyskania uprawnień biegłego z zakresu badań informatycznych.

 

Ogłoszenie nr 6 - asystent  w Sekcji Daktyloskopii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi kandydat na biegłego ze specjalności badania daktyloskopijne

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiadanie umiejętności: dostrzegania krzywizn, oceniania rotacji, rozdzielania nałożonych na siebie obrazów, śledzenia linii papilarnych, spostrzegawczości.

 

 1. pożądane:
 • wykształcenie wyższe chemiczne,
 • znajomości technik ujawniania śladów daktyloskopijnych, technik elektronicznego przetwarzania obrazu,
 • wiedza ogólna z zakresu identyfikacji daktyloskopijnej,
 • staż służby do 8 lat,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny,
 • posiadanie umiejętności: spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków, długotrwałej koncentracji, umiejętności pracy w napięciu pod presją czasu,
 • doświadczenie zawodowe: praca, staż w laboratorium kryminalistycznym.

 

 

Zakres głównych zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem:

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego badań kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi oraz przygotowywanie projektów ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań daktyloskopijnych. Badania dotyczą:
 • przegląd zlecenia
 • wstępna ocena i opis nadesłanego materiału badawczego,
 • ujawnianie śladów linii papilarnych pozostawionych na przedmiotach  i poprawa ich czytelności,
 • badania oceniająco-typujące i identyfikacja śladów linii papilarnych,
 • opracowanie projektu opinii,

 

Ogłoszenie nr 7 - asystent  w Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego  KWP w Łodzi kandydat na biegłego ze specjalności badania chemiczne

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie chemiczne lub pokrewne,
 • wiedza ogólna z chemii.
 1. pożądane:
 • znajomości technik badań chemicznych chromatografii gazowej, spektroskopii FTIR,
 • staż służby do 8 lat,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny,
 • posiadanie umiejętności: pracy zespołowej, spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków,długotrwałej koncentracji, umiejętności pracy w napięciu pod presją czasu,
 • doświadczenie zawodowe: praca, staż w laboratorium stosującym techniki badań chemicznych.

Zakres głównych zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem:

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego badań kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi oraz przygotowywanie projektów ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań chemicznych:
 • przegląd zlecenia
 • wstępna ocena i opis nadesłanego materiału chemicznego,
 • wykonywanie badań alkoholu etylowego w płynach ustrojowych,
 • wykonywanie badań substancji psychotropowych i ich prekursorów, mikrośladów, włókien, farb i lakierów, substancji łatwopalnych i alkoholi
 • analiza wyników badań,
 • interpretacja wyników badań,
 • opracowanie opinii,

 

 

Ogłoszenie nr 8 - asystent  w Sekcji Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi - kandydat na biegłego ze specjalności badania poligraficzne

 

Wymagania na stanowisko:

 1. niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • wiedza ogólna z biologii (fizjologii) człowieka,
 1. pożądane:
 • wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne,
 • staż służby do 8 lat,
 • doświadczenie zawodowe - co najmniej dwa lata służby w pionie dochodzeniowym,
 • osoba nie karana dyscyplinarnie i wobec której nie toczy się postępowanie dyscyplinarne,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego poziom podstawowy,
 • posiadanie umiejętności: łatwość komunikacji, spostrzegawczości, dociekliwości, dokładności, zdolność jasnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, umiejętności argumentowania, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków,                      długotrwałej koncentracji, umiejętności pracy w napięciu pod presją czasu,

Zakres głównych zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem:

 • Wykonywanie pod nadzorem biegłego prowadzącego badań kryminalistycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami badawczymi oraz przygotowywanie projektów ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań poligraficznych. Wykonywane czynności dotyczą:
 • przegląd zlecenia
 • poznanie wybranych zagadnień z zakresu psychofizjologii,
 • poznanie zasad działania i obsługi poligrafu,
 • techniki i testy stosowane podczas badań poligraficznych,
 • analiza materiałów aktowych pod katem tworzenia testów poligraficznych,
 • konstruowanie testów poligraficznych,
 • prowadzenie badań zasadniczych,
 • analiza i interpretacja zapisów reakcji psycho-fizjologicznych,
 • analiza zachowania osoby w trakcie badania poligraficznego,
 • podsumowanie wyników badań, formułowanie wniosków końcowych   i opracowanie materiału poglądowego oraz sprawozdania z przeprowadzonych badań, opracowanie projektu opinii,
 • zapoznanie z podstawami prawnymi pracy biegłego i wykonywania opinii,
 • przegląd zlecenia.

 

Pozostałe zadania realizowane na wszystkich w/w stanowiskach objętych naborem:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z badaniami w celu spełnienia wymagań zlecającego (np. jednostek policji, sądów, prokuratur), normy PN-EN ISO/IEC 17025, procedur badawczych oraz przepisów szczegółowych dotyczących np. archiwizacji, zaopatrzenia, utylizacji,
 • Udzielanie konsultacji funkcjonariuszom policji, co do właściwego sposobu ujawnienia i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych. Udzielanie informacji, co do możliwości badawczego wykorzystania zabezpieczonych dowodów rzeczowych  w prowadzonych sprawach,
 • Branie udziału w charakterze obserwatora lub świadka w rozprawach sądowych, wraz z innymi biegłymi Laboratorium,
 • Prowadzenie szkoleń specjalistyczne z zakresu reprezentowanej specjalnosci kryminlistycznej dla funkcjonariuszy policji,
 • Uczestniczenie we wszystkich dostępnych formach doskonalenia zawodowego,
 • Podnoszenie w w drodze samokształcenia wiedzy i umiejętności w zakresie kryminalistyki ze  szczególnym uwzględnieniem reprezentowanej specjalności,
 • Wykonywanie zadań wynikających z przepisów resortowych.

Warunki finansowe:

Kandydat, który uzyska największą ilość punktów w procedurze naboru zostanie przeniesiony do dalszego pełnienia służby w LK KWP w Łodzi na stanowisko równorzędne do posiadanego (docelowo asystent), po uzyskaniu zgody Komendanta Wojewódzkiego                     Policji w Łodzi, w terminie przez niego wyznaczonym. Awansuje zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby…

Warunki pracy:

 • praca w pomieszczeniu zamkniętym przy sztucznym i naturalnym oświetleniu oraz w terenie na oględzinach miejsca zdarzenia lub innych czynności procesowych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie wymiaru czasu pracy,
 • podwyższona dyspozycyjność - praca wykonywana okresowo poza wyznaczonymi godzinami pracy na oględzinach, przy wykonywaniu pilnych opinii,
 • praca w narażeniu na czynniki biologiczne potencjalnie zakaźne i substancje chemiczne, czynniki fizyczne dotyczy specjalności: genetyka sądowa, badania chemiczne, badania broni i balistyki, badań daktyloskopijne. W tych specjalnościach kandydat poddawany jest rozszerzonym badaniom profilaktycznym dopuszczającym do wykonywania obowiązków służbowych na tym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty: zainteresowani naborem funkcjonariusze składają w formie pisemnej list intencyjny skierowany do Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. W liście intencyjnym należy podać niezbędne dane w odniesieniu do wymagań oraz dane kontaktowe. Kandydaci zobowiązani są na postępowanie kwalifikacyjne zabrać do wglądu kserokopię dokumentów poświadczających posiadane kompetencje tj. dyplomu ukończenia studiów, przebytych szkoleń itp.

Termin i miejsce składania dokumentów: list intencyjny należy złożyć w terminie do dnia  07 stycznia 2021 r. na adres siedziby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112, 91-048 Łódź bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 217 II piętro). Listy mogą zostać złożone także drogą elektroniczną na adres: lk@ld.policja.gov.pl. Pozostałe informacje: można uzyskać pod nr tel. 47 8411220; 47 8411221.

W czasie postępowania kwalifikacyjnego sprawdzone zostaną predyspozycje kandydata do służby w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminach postępowania kwalifikacyjnego każda z osób zostanie powiadomiona indywidualnie.

Powrót na górę strony