Dobór na stanowiska policyjne

Dobór na stanowisko policyjne - Specjalista ds. opieki psychologicznej i psychoedukacji w Wydziale Psychologów KWP w Łodzi

 

Specjalista ds. opieki psychologicznej i psychoedukacji w Wydziale Psychologów
KWP w Łodzi

Wymagania na stanowisko:

niezbędne:

wyższe magisterskie z tytułem magistra psychologii
umiejętności: komunikowania się, podejmowania decyzji, analizy i syntezy, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, współpracy, radzenia sobie 
w sytuacjach stresowych, obsługi komputera, organizacji pracy własnej

pożądane:

studia podyplomowe, specjalizacje, szkolenia związane z obszarem opieki psychologicznej i psychoedukacji
2 lata pracy w zawodzie psychologa
praktyki, staże
umiejętności: kreatywnego myślenia, inicjatywy własnej, szybkiego działania,
znajomości języka obcego

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym naborem:

udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej i pomocy psychologicznej policjantom
i pracownikom Policji,
prowadzenie psychoterapii policjanta lub pracownika Policji,
sporządzanie analiz psychologicznych samobójstwa lub jego usiłowania przez policjanta lub pracownika Policji,
sprawowanie opieki psychologicznej nad wyznaczonymi komórkami/jednostkami Policji,
prowadzenie psychoedukacji dla policjantów i pracowników Policji,
w uzasadnionych przypadkach wykonywanie wybranych zadań z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii policyjnej stosowanej,
współpraca z innymi pracownikami Wydziału,
współpraca z placówkami służby zdrowia MSWiA.

Warunki finansowe:

Kandydat, który uzyska największą ilość punktów w procedurze naboru zostanie przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Wydziale Psychologów KWP w Łodzi na stanowisko równorzędne do posiadanego (docelowo specjalista), po uzyskaniu zgody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w terminie przez niego wyznaczonym. Awansuje zgodnie
z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby

Warunki pracy:

praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie wymiaru czasu pracy
praca przy sztucznym oświetleniu,
praca wykonywana okresowo w terenie,
częste delegacje, konieczność dyspozycyjności,
zmienność godzin pracy,
pełnienie dyżurów telefonicznych

Wymagane dokumenty: zainteresowani naborem funkcjonariusze składają w formie pisemnej list intencyjny skierowany do Naczelnika Wydziału Psychologów KWP w Łodzi. W liście intencyjnym należy podać niezbędne dane w odniesieniu do wymagań oraz dane kontaktowe. Kandydaci zobowiązani są na postępowanie kwalifikacyjne zabrać do wglądu kserokopię dokumentów poświadczających posiadane kompetencje tj. dyplomu ukończenia studiów, przebytych szkoleń itp.

Termin i miejsce składania dokumentów: list intencyjny należy złożyć w terminie do dnia  31 marca 2021 r. na adres siedziby Wydziału Psychologów KWP w Łodzi przy
ul. Lutomierskiej 108/112, 91-048 Łódź bezpośrednio w sekretariacie (pok. Nr 253 II piętro). Listy mogą zostać złożone także drogą elektroniczną na adres: psycholog@ld.policja.gov.pl. Pozostałe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 8411351.

 

W czasie postępowania kwalifikacyjnego sprawdzone zostaną predyspozycje kandydata do służby w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminach postępowania kwalifikacyjnego każda z osób zostanie powiadomiona indywidualnie.

 

Powrót na górę strony