Dobór na stanowiska policyjne

Ogłoszenie KPP Wieluń

OGŁOSZENIE Nr 1/2021 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WIELUNIU z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WIELUNIU

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji z garnizonu łódzkiego spełniający poniższe kryteria:

w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123 poz. 857 ze zm.);
w zakresie wymagań pożądanych:

a) mający co najmniej 15-letni staż służby w Policji,

b) mający co najmniej 5-letnie doświadczenie w realizowaniu zadań w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego,

c) mający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu komórką organizacyjną Policji,

w zakresie wymagań dodatkowych:

a) posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów  z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

CV i list motywacyjny;
kopię ostatniej opinii służbowej kandydata;
potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
koncepcję pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
oświadczenie kandydata o pozostawaniu / nie pozostawaniu w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu:

nadzór nad realizacją czynności przez policjantów i pracownika Wydziału Ruchu Drogowego;
organizowanie służby, planowanie i wyznaczanie zadań do realizacji zadań przez policjantów oraz przez pracownika korpusu służby cywilnej Wydziału;    
analizowanie stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu wieluńskiego oraz sprawowanie nadzoru i kontroli służby pełnionej przez funkcjonariuszy wydziału;
nadzorowanie realizacji zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych, zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów, a także udział w czynnościach związanych ze zdarzeniami drogowymi ze skutkiem śmiertelnym lub o charakterze katastrofy;
organizowanie działań kontrolno-represyjnych po linii ruchu drogowego oraz koordynacja i nadzór na ich wykonaniem;
planowanie zadań w zakresie pilotażu osób podlegających ochronie, organizacja pilotażu pojazdów ponad gabarytowych;
planowanie zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na drogach podczas trwania imprez oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny;
organizacja współdziałania w zakresie zwalczania przestępczości na drogach, współpraca w tym zakresie ze służbami kryminalnymi, strażą graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego;
opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego składanych w związku z planowanymi pracami remontowymi, organizacją imprez, wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację ruchu drogowego, inwestycje drogowe w zakresie organizacji ruchu i inżynierii drogowej, udział w odbiorach technicznych nowych lub modernizowanych odcinków dróg, kontrola robót drogowych i  okresowe lustracje dróg;
praca w komisjach „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” oraz współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie działania KPP w Wieluniu;
współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi  oraz środkami masowego przekazu w zakresie działalności profilaktyczno-wychowawczej i edukacji komunikacyjnej społeczeństwa oraz informowanie o stanie bezpieczeństwa;
wspieranie zajęć wychowania komunikacyjnego w szkołach, współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w zakresie obsługi objazdowego Miasteczka Ruchu Drogowego mieszczącego się w Sieradzu;
analiza i ocena przyjętych kierunków pracy oraz organizacji i efektywności w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;
nadzór nad wprowadzaniem do systemu KSIP rozstrzygnięć sądowych dotyczących przestępstw i wykroczeń popełnionych przez kierujących;
ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby podległych policjantów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
prowadzenie okresowych ocen i rozliczanie z wykonania zadań służbowych podległych policjantów;
nadzór nad prowadzonymi działaniami planowanymi oraz doraźnymi, w zakresie określonym w planie działań lub na polecenie przełożonego;
kontrola sposobu pełnienia służby i realizacji zadań przez podległych policjantów;
wnioskowanie do Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu w sprawie wyróżniania i awansowania podległych policjantów;
interesowanie się warunkami socjalno- bytowymi policjantów i ich rodzin, wnioskowanie o udzielenie pomocy finansowej w sytuacjach losowych;
planowanie urlopów wypoczynkowych i kontrolowanie ich prawidłowego wykorzystania;
szczegółowe rozliczanie policjantów przenoszących się do innych komórek bądź zwalnianych ze służby w Policji;
sporządzanie kart opisu stanowisk pracy oraz opinii służbowych dla podległych policjantów i pracownika;
prowadzenie zajęć szkoleniowych z policjantami w ramach doskonalenia zawodowego;
zapoznawanie podległych policjantów z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi realizacji czynności służbowych;
tworzenie warunków do właściwego przebiegu procesu adaptacji zawodowej nowo przyjętych policjantów do Wydziału;
pełnienie służby w dyżurach z ramienia kierownictwa i w ramach tej służby uczestnictwo w zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, prowadzenie odpraw do służby, rozliczanie z zadań po zakończeniu służby oraz kontrolowanie funkcjonariuszy pełniących służbę;
działalność medialna w zakresie ruchu drogowego poprzez udzielanie informacji o zdarzeniach, zagrożeniach oraz prewencji kryminalnej i profilaktyki;
prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, wyjaśniających oraz skargowych;
dbanie o powierzone  mienie, konserwację i przechowywanie broni służbowej;
przestrzeganie oraz egzekwowanie realizacji zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych przez podległych policjantów;
nadzór i kontrola nad obiegiem dokumentów w  Wydziale;
przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż;
Nadzór nad archiwizowaniem  i przekazywaniem dokumentów do składnicy akt jednostki;
posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania jednostki, podnoszenie kwalifikacji oraz rozwijanie wiedzy zawodowej, potrzebnej do jak najlepszego wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki oraz zapoznawanie się z wszystkimi istotnymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi prowadzonych przez siebie spraw;
wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu oraz jego Zastępcę wynikających z zakresu obowiązków.

 

Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać

w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Warszawska 22a

w terminie do dnia 7 maja 2021 r., z dopiskiem

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu - „w sekretariacie nie otwierać”.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu tel. 8455-216 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

 

Powrót na górę strony