Kontakt - Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

 

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

siedziba Wydziału: 
90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 26

adres do korespondencji: 
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi 
91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112

Naczelnik  mł. insp. Dorota Wołoszyńska
Zastępca Naczelnika nadkom. Mariusz Misztela
Sekretariat: telefon 47 841-18-71/72
Fax 47 841-17-89
email wpa@ld.policja.gov.pl

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

     Przyjmowanie interesantów w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z osobą prowadzącą sprawę.

Wizyty umawiane są z wyprzedzeniem na kolejne dwa tygodnie.

     Z uwagi na ogłoszony stan epidemii z powodu COVID-19 przyjęcia interesantów (posiadających maseczki ochronne) ograniczone zostały wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa w siedzibie organu Policji.

Przyjęcia interesantów umówionych telefonicznie odbywają się w godzinach:
Poniedziałek:   08.00 - 12.00
Wtorek:            08.00 - 12.00
Środa:              BEZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Czwartek:         08.00 - 12.00
Piątek:              08.00 - 12.00

     W sprawach niewymagających osobistego stawiennictwa zaleca się formę korespondencyjną za pośrednictwem operatora pocztowego.

Istnieje także możliwość osobistego przekazania korespondencji poprzez pozostawienie jej w godz. 8.00 - 15.00 w skrzynce podawczej umieszczonej w siedzibie Wydziału.

 

        W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020 r. poz. 875) informuję, iż zgodnie z art. 68 ust. 6 ww. ustawy terminy procesowe w postępowaniach administracyjnych, których bieg nie rozpoczął się  na podstawie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374  z późn. zm.), rozpoczynają bieg od dnia 24.05.2020 r.

      Zgodnie z art. 68 ust. 7 powoływanej ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy procesowe w postępowaniach administracyjnych, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs powoływanej ustawy z dnia 2 marca 2020 r., biegną dalej  od dnia 24.05.2020 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH

1) W przypadku, jeśli ważnosć orzeczenia lekarskiego bądź psychologicznego upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., a osoba ubiega się o wydanie pozwolenia na broń palną, dopuszczenia do pracy z bronią lub wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia fizycznego lub technicznego -  orzeczenia te zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31m ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmian.)

2) W przypadku orzeczeń lekarskich i psychologicznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, tj. wymaganych raz na 5 lat od osób posiadających pozwolenie na broń palną w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia i łowieckich termin przedstawienia organowi Policji przedmiotowych orzeczeń przedłuża się do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31 m ust. 3 ustawa z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zmian.)

                                                                           

             Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania należące do kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie ochrony osób i mienia, pozwoleń na broń oraz cudzoziemców.

 

Pozwolenia na broń palną myśliwską (powiaty: łódzki, łódzki - wschodni, brzeziński, zgierski, łęczycki, kutnowski, pabianicki, sieradzki, łaski, zduńsko-wolski, wieluński, wieruszowski, pajęczański, poddębicki) 47 841-19-86
Pozwolenia na broń palną myśliwską (powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, tomaszowski, opoczyński) 47 841-18-70
Pozwolenia na broń palną myśliwską (powiaty: skierniewicki, łowicki, rawski) 47 841-19-84
Pozwolenia na broń palną sportową (miasto Łódź oraz powiat zgierski) 47 841-19-85
Pozwolenia na broń palną sportową (pozostałe poza łódzkim i zgierskim powiaty woj. łódzkiego) 47 841-18-75

Pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich (powiaty: łódzki, łódzki - wschodni, brzeziński, zgierski, łęczycki, kutnowski, pabianicki, sieradzki, łaski, zduńsko-wolski, wieluński, wieruszowski, pajęczański, poddębicki)

47 841-19-86
Pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich (powiaty: piotrkowski, radomszczański, bełchatowski, tomaszowski, opoczyński) 47 841-18-70
Pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich (powiaty: skierniewicki, łowicki, rawski) 47 841-19-84
Pozwolenia na broń palną gazową (całe woj.) 47 841-19-98
Pozwolenia na broń palną bojową (całe woj.) 47 841-19-84
Kwalifikowany pracownik ochrony / licencja detektywa 47 841-18-76, 77, 78
Dopuszczenia do pracy z bronią 47 841-19-87
Nadzór i kontrola 47 841-19-97
Cudzoziemcy

47 841-19-94,95

Depozytariusz 47 841-18-68
Wpis do rejestru lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych i wydawania orzeczeń 47 841-18-67