Kwalifikowany pracownik ochrony

Telefony kontaktowe:

47 841 18 78

47 841 18 76

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku zapisów art. 9 i 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 829) wprowadzającej zmiany w ustawie o ochronie osób i mienia oraz w ustawie o broni amunicji zmianie ulega sposób uzyskiwania uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz licencje pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego i drugiego stopnia tracą ważność z dniem 31 marca 2014 roku. Pracownicy ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, którzy na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadali ważne licencje zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Potwierdzeniem wpisania na listę jest zaświadczenie wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Do dnia 31 marca 2014 roku dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listy jest także ważna w dniu 31 grudnia 2013 roku licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.  Odbiór zaświadczeń o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nastąpi za pośrednictwem pracodawców zatrudniających pracowników ochrony lub osobiście po 15 marca br. w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi, ul. Sienkiewicza 26 w godzinach przyjęć interesantów (wymagany dokument potwierdzający tożsamość). Osoby, które w dniu 01 stycznia 2014 roku posiadają ważne licencje pracownika ochrony fizycznej, zachowują prawo do wykonywania czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 (użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia lub wykorzystania broni palnej) ustawy o ochronie osób i mienia o ile spełniają warunki wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zachowują swoją ważność orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony, wydane na podstawie ustawy zmienianej w brzmieniu dotychczasowym.

Postępowania w sprawie wydania, odmowy wydania, zawieszenia lub cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego wszczęte i niezakończone do dnia 01 stycznia 2014 roku zostaną umorzone, o czym zainteresowani zostaną poinformowani. 

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia fizycznego

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. Ukończyła 21 lat;
 3. Ukończyła co najmniej gimnazjum;
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
 8. Posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku, gdy pracownik ochrony fizycznej nie spełnia w/w wymogów.

Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:

 1. Pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;
 2. Nie posiada obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
 3. Nie ma pełnej zdolność do czynności prawnych,
 4. Został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 5. Nie posiada nienagannej opinii wydanej przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
 6. Nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła,
 7. Nie zawiadomi właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania,
 8. Nie dopełni obowiązku przedstawienia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
 9. Wykonując zadania pracownika ochrony fizycznej dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 lub art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482 i 829).

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

 1. Ukończyła 18 lat;
 2. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 5. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 6. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.);
 7. Posiada wykształcenie, co najmniej zawodowe techniczne o specjalności: elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lun ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego.

Opłata za zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony - 17 zł

wnoszona jest na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Łodzi BANK PEKAO S.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

       Odmowa wpisu na listę następuje w formie decyzji administracyjnej właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, w przypadku, gdy pracownik zabezpieczenia technicznego nie spełnia w/w wymogów.

 

Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w przypadku gdy: 

 1. Pracownik zabezpieczenia technicznego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo;
 2. Przestanie spełniać wymogi wymagane przy wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (pkt 2-6);
 3. Nie zawiadomi właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zmianie danych objętych wpisem w terminie 14 dni od dnia jej powstania;
 4. Wykonując zadania pracownika zabezpieczenia technicznego dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 70 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.
Powrót na górę strony