Licencje detektywa

Telefony kontaktowe:

47 841 18 78     
47 841 18 76

Wydanie Licencji Detektywa

O wydanie licencji detektywa może się ubiegać osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. Ukończyła 21 lat;
 3. Posiada wykształcenie, co najmniej średnie;
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ciągu ostatnich 5 lat;
 8. Posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;
 9. Posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 10. Legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Informacja o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie licencji detektywa

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa, składa wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji), do którego dołącza:

 1. Dwa zdjęcia o wym. 2,5 x 3,5 cm;
 2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. Kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie, co najmniej średniego wykształcenia wraz z oryginałem do wglądu;
 4. Orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w ramach usług detektywistycznych wydane przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań dla osób ubiegających się o wydanie licencji (oryginał);
 5. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencje detektywa, postępowanie karne lub postepowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej;
 6. Świadectwo pracy z ostatnich 5 lat;
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 8. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 9.  Kserokopię dowodu osobistego

Opłata za wydanie licencji detektywa wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".      

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie licencji detektywa

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie dot. postępowań karnych

 

Powrót na górę strony