Lista lekarzy i psychologów

Wymogi do wpisu na listę lekarzy i psychologów

Wymogi do wpisu na listę lekarzy i psychologów

Na podstawie art. 15 b ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, lekarz ubiegający się o wpis do rejestru lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń lekarskich, stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią, składa niżej wymienione dokumenty:

 1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 2. Potwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza (od str. 1 do str. 12 oraz ostatnią stronę ze zdjęciem - w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, zgodnie z normą art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie bądź w kopii wraz z oryginałem do wglądu);
 3. Dyplom ukończenia studiów medycznych - w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, zgodnie z normą art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie bądź w kopii wraz z oryginałem do wglądu;
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie;
 5. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się – zaświadczenie Instytutu Medycyny Pracy o ukończeniu kursu do przeprowadzania badań na broń - w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, zgodnie z normą art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie bądź w kopii wraz z oryginałem do wglądu;
 6. Opłata w kwocie 17 złotych na konto Urzędu Miasta Łodzi nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073. W tytule opłaty należy wpisać: „za wydanie zaświadczenia, podając swoje  imię, nazwisko i adres”
 7. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach prowadzonych w sprawach wydawania zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru lekarzy upoważnionych – pobrana z strony internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

 

 

Na podstawie art. 15 c ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, psycholog  ubiegający się o wpis do rejestru psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń psychologicznych, stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią, składa niżej wymienione dokumenty:

 1. Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 2. Dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra psychologii - w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, zgodnie z normą art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie bądź w kopii wraz z oryginałem do wglądu;
 3. Dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej trzy lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa;
 4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, według programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, zgodnie z normą art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie bądź w kopii wraz z oryginałem do wglądu;
 5. Opłata w kwocie 17 złotych na konto Urzędu Miasta Łodzi nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073. W tytule opłaty należy wpisać: „za wydanie zaświadczenia, podając swoje  imię, nazwisko i adres”
 6. Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach prowadzonych w sprawach wydawania zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru psychologów upoważnionych – pobrana z strony internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

Dodatkowej informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 47 841-18-67

 

 

 

 

Powrót na górę strony