Pozwolenia na broń

 

Załączniki do wniosku

niezbędne w postępowaniu w sprawie ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń palną bojową, gazową, myśliwską, sportową, kolekcjonerską, pamiątkową:

 

 1. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne, z których wynika, że dana osoba może dysponować bronią w myśl Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 2516 z późn. zmia.). Uwaga: Zgodnie z art. 15 ust. 3 osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego - nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń na konto Urzędu Miasta Łodzi: Urząd Miasta Łodzi 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
 3. Jedno zdjęcie w formacie (format: 3 x 4 cm lub dowodowe)
 4. Wskazanie ważnej przyczyny uzasadniającej wydanie pozwolenia w danym celu, w szczególności:
 • dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej (palna bojowa i gazowa):
  • stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia;
 • dla pozwolenia na broń do celów łowieckich:
  • zaświadczenie z PZŁ o uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowanie,
  • zaświadczenie z PZŁ o członkostwie w Związku lub kserokopia legitymacji PZŁ (oryginał do wglądu),
 •  dla pozwolenia na broń do celów sportowych:
  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim (zaświadczenie z Klubu  Strzelectwa Sportowego o członkostwie  i czynnym uprawianiu strzelectwa),
  • posiadanie kwalifikacji sportowych (kopia orzeczenia o przyznaniu patentu strzeleckiego - oryginał do wglądu),
  • posiadanie licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego (kopia licencji Polskiego Związku  Strzelectwa Sportowego ważnej na dany rok - oryginał do wglądu)
 • dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych:
  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,
  • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;
 • dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich:
  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;
 • dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych:
  • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;
 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych:
  •  posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim,
  • udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich

     6. Ewentualnie inne dokumenty wskazujące na istnienie ważnej przyczyny, uzasadniającej wydanie pozwolenia na broń.

        

 

Opłaty skarbowe

Decyzja (pozwolenie na broń) zezwalająca osobie fizycznej na posiadanie broni palnej bojowej/gazowej/myśliwskiej/sportowej

242 zł
Zaświadczenie (promesa) uprawniające do nabycia określonego w pozwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz liczby egzemplarzy broni (ważne bezterminowo) 17 zł
Europejska Karta Broni Palnej 105 zł
Karta rejestracyjna broni pozbawionej cech użytkowych 82 zł
Rezygnacja z posiadania pozwolenia na broń palną 10 zł

 

powyższe opłaty wnosi się rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi 

BANK PEKAO S.A. 
nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Przypominamy, iż zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, osoba posiadająca pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej obowiązana jest raz na 5 (pięć) lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że może ona dysponować bronią (art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Wobec powyższego, po dniu 21 marca 2005 roku ustawowym obowiązkiem jest poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym przez osoby, którym upłynęło 5 lat od przedłożenia ostatnich orzeczeń.

Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne należy uzyskać we własnym zakresie, wyłącznie od lekarza i psychologa upoważnionego do przeprowadzania tych badań.

DRUKI  DO  POBRANIA:

Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni palnej bojowej, gazowej, myśliwskiej, alarmowej

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni palnej sportowej do celów sportowych lub kolekcjonerskich w rozbiciu na rodzaje broni

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni palnej sportowej do celów sportowych lub kolekcjonerskich bez rozbicia na rodzaje broni

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Broni

Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Broni rozdzielnego ładowania lub replik tej broni wytworzonej przed 1885 r.

Oświadcznie o rezygnacji z pozwolenia na broń palną

Powrót na górę strony