Egzaminy na broń - Pozwolenia na broń - Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

Pozwolenia na broń

     

       Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią (art.16 ust.1 ustawy o broni i amunicji (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 955).

       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr  19, poz. 241 ze zmianami) wprowadziło  następujące odpłatności za egzamin związane z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

ochrony osobistej 500 zł
sportowych 800 zł
kolekcjonerskich 1150 zł
pamiątkowych 550 zł
szkoleniowych 1000 zł
innych 600 zł
szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego 100 zł

 

Powyższe opłaty wnosi się rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nr konta:

08 1010 1371 0062 7522 3100 0000

 

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr  19, poz. 241 ze zmianami) egzamin składa się z dwóch części:

1. Teoretycznej, obejmującej sprawdzenie:

 • znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 955) oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
 • znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

2. Praktycznej, obejmującej sprawdzenie:

 • przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy;
 • umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni;
 • postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie;
 • określenia części broni;
 • przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Egzaminu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

 

Egzamin praktyczny odbywa się z wykorzystaniem następujących jednostek broni:

 • PM 98 GLAUBERYT
 • GLOCK 17
 • Strzelba gładkolufowa MOSSBERG
 • Karabinek AKMS
 • Karabinek bocznego zapłonu BRNO mod. 1
 • Pistolet bocznego zapłonu MARGOLIN
 • Karabin SWD

Rodzaj wykorzystywanej do egzaminu broni uzależniony jest od rodzaju pozwolenia na broń, o które ubiega się wnioskodawca.

W przypadku niezdania przez ubiegającego się o wydanie pozwolenia na broń:

 1. Części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu;
 2. Części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tą część egzaminu.

       Zdającemu egzamin przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej, niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin. Opłaty, o których mowa, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.

Przykładowe pytania egzaminacyjne znajdują się tutaj: