Depozyty - Pozwolenia na broń - Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Łodzi

Pozwolenia na broń

SKŁADANIE BRONI PALNEJ DO DEPOZYTU W WYDZIALE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KWP w ŁODZI

 

        Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 955) nałożony jest na:

  1. Osobę, która utraciła prawo do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została zbyta w terminie 30 dni (art. 22 ust. 3  przywoływanej ustawy).
  2. Osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej (art. 23, ust.1 pkt. 3 przywoływanej ustawy).
  3. Cudzoziemców, posiadających pozwolenie na przywóz i wywóz broni i amunicji na podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej - jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia (art. 41 ust.  2, art. 42 ust. 5 przywoływanej ustawy).
  4. Cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienionych w art. 39 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, nabywających na terenie Polski broń lub amunicję - w przypadku niedotrzymania terminu określonego w zgodzie na wywóz broni i amunicji (art. 43 ust. 5 przywoływanej ustawy).

Osoba składająca broń i amunicję do depozytu z wyjątkiem znalazcy tej broni i amunicji może wyrazić zgodę na jej zniszczenie.

Przyjęcie broni i amunicji do zniszczenia dokonuje się na podstawie: pisemnego wniosku o zniszczenie broni i amunicji.

Zniszczenie broni i amunicji dokonywane jest nieodpłatnie.             

Koszty zdeponowania broni reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r., nr. 152 poz. 1609).

  1. Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie pobierana jest opłata w wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę przechowywania.
  2. Opłata pobierana jest od każdego egzemplarza broni.
  3. Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy KWP w Łodzi najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.             

Broń i amunicja przyjmowana jest do depozytu WPA KWP w Łodzi w godzinach przyjęć interesantów. W innych godzinach - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W razie wątpliwości depozytariusz Wydziału służy Państwu informacją pod nr tel. 47 841 18-68.