PROCEDURA REKRUTACYJNA

Procedura rekrutacyjna dla byłych funkcjonariuszy Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE NOWEJ PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI:

Terminy przyjęć dla osób, które pozytywnie ukończyły proces rekrutacji:

 • 27 lutego 2023 r.

 • 5 maja 2023 r.

 • 3 lipca 2023 r.

 • 23 sierpnia 2023 r.

 • 27 października 2023 r.

 • 28 grudnia 2023 r.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

 • Oddziale Prewencji Policji w Łodzi;
 • Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi;
 • Komendach Miejskich Policji w: Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach;
 • Komendach Powiatowych Policji w: Bełchatowie, Brzezinach, Kutnie, Łasku, Łęczycy, Łowiczu, Powiecie Łódzkim Wschodnim, Opocznie, Pabianicach, Pajęcznie, Poddębicach, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim, Wieluniu, Wieruszowie, Zduńskiej Woli, Zgierzu;
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Wyżej wymienione terminy dotyczą osób, które pozytywnie ukończyły cały proces rekrutacji (to właśnie w tym dniu podpisuje się rozkaz personalny, czyli tak zwaną umowę o pracę).

KANDYDAT UBIEGAJĄCY SIĘ O PONOWNE PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI POWINIEN:

 • posiadać obywatelstwo polskie;

 • posiadać nieposzlakowaną opinię;

 • nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO WW. PROCEDURY REKRUTACYJNEJ JEST ZŁOŻENIE TAKICH DOKUMENTÓW JAK:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopia świadectwa pracy lub służby (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopia książeczki wojskowej (oryginał dokumentów do wglądu);
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu);
 • kserokopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz arkusza informacyjnego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendach Miejskich/Powiatowych na terenie województwa łódzkiego.


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE OBEJMUJE:

 • Złożenie podania o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 • Złożenie wypełnionyego kwestionariusza osobowyego (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
 • Złożenie dokumentów stwierdzających wymagane wykształceniei kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu;
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata;
 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 • Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

Na podstawie art. art. 25 ust. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 poz. 1882, z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

 

 

 

Powrót na górę strony