PROCEDURA REKRUTACYJNA

Procedura rekrutacji nowych kandydatów do Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE NOWEJ PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI:

Terminy przyjęć dla osób, które pozytywnie ukończyły proces rekrutacji:

 • 27 lutego 2023 r.

 • 5 maja 2023 r.

 • 3 lipca 2023 r.

 • 23 sierpnia 2023 r.

 • 27 października 2023 r.

 • 28 grudnia 2023 r.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

 • Oddziale Prewencji Policji w Łodzi;
 • Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi;
 • Komendach Miejskich Policji w: Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach;
 • Komendach Powiatowych Policji w: Bełchatowie, Brzezinach, Kutnie, Łasku, Łęczycy, Łowiczu, Powiecie Łódzkim Wschodnim, Opocznie, Pabianicach, Pajęcznie, Poddębicach, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim, Wieluniu, Wieruszowie, Zduńskiej Woli, Zgierzu;
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Wyżej wymienione terminy dotyczą osób, które pozytywnie ukończyły cały proces rekrutacji (to właśnie w tym dniu podpisuje się rozkaz personalny, czyli tak zwaną umowę o pracę).

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ OBYWATEL POLSKI:

 • o nieposzlakowanej opinii;

 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  i korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych;

 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej).

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W:

 • KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji
  w Łodzi;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej (jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową);

 • kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu);

 • kserokopie prawa jazdy (oryginał do wglądu).

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz arkusz informacyjny można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendach Miejskich/Powiatowych na terenie województwa łódzkiego.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kandydat składa w późniejszym terminie, w miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;

 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia, w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego lub pielęgniarki;

 • prawo jazdy kategorii: A, C, C+E;

 • uprawnienia  instruktora:  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego, nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych;

 • znajomość języków obcych co najmniej na poziomie biegłości B2 (potwierdzona dokumentem);

 • uprawnienia  ratownika  wodnego;

 • uprawnienia ratownika górskiego;

 • uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych lub żaglowych;

 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych;

 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych.

 

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.