PROCEDURA REKRUTACYJNA

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów do służby w policji - SPKP

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SAMODZIELNYM PODODDZIALE KONTRTERRORYSTYCZNYM POLICJI W ŁODZI NA STANOWISKA W SEKCJI BOJOWEJ ORAZ W SEKCJI WSPARCIA TECHNICZNEGO (NIE DOTYCZY FUNKCJONARIUSZY POLICJI)

Terminy przyjęć dla osób, które pozytywnie ukończyły proces rekrutacji:

 • 27 lutego 2023 r.

 • 5 maja 2023 r.

 • 3 lipca 2023 r.

 • 23 sierpnia 2023 r.

 • 27 października 2023 r.

 • 28 grudnia 2023 r.

 


LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W SPKP


SŁUŻBĘ W SAMODZIELNYM PODODDZIALE KONTRTERRORYSTYCZNYM POLICJI W ŁODZI MOŻE PEŁNIĆ: 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
   
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   
 • korzystający z pełni praw publicznych;
   
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
   
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
   
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
   
 • posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej)

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W SAMODZIELNYM PODODDZIALE KONTRTERRORYSTYCZNYM MOGĄ ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W:

 • KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
 • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
   
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
   
 • kserokopie dowodu osobistego oraz książeczki wojskowej (jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową);
   
 • kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu);
   
 • kserokopie prawa jazdy (oryginał do wglądu).

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz arkusz informacyjny można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendach Miejskich/Powiatowych na terenie województwa łódzkiego.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kandydat składa w późniejszym terminie, w miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
 


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SPKP W ŁODZI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
   
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny;
   
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia, w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.
   

PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SPKP W ŁODZI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego lub pielęgniarza;
   
 • prawo jazdy kategorii: A, C, C+E;
   
 • uprawnienia  instruktora:  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego, nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych;
   
 • znajomość języków obcych co najmniej na poziomie biegłości B2 (potwierdzona dokumentem);
   
 • uprawnienia  ratownika  wodnego;
   
 • uprawnienia ratownika górskiego;
   
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych lub żaglowych;
   
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17.10.2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych;
   
 • certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych.

 


Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do SPKP w Łodzi są zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.