PROCEDURA REKRUTACYJNA

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ORAZ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI:

 

Termin przyjęcia do służby w CBZC:

 • 27 lutego 2023 r.

 • 5 maja 2023 r.

 • 3 lipca 2023 r.

 • 23 sierpnia 2023 r.

 • 27 października 2023 r.

 • 28 grudnia 2023 r.

Wyżej wymienione terminy dotyczą osób, które pozytywnie ukończyły cały proces rekrutacji (to właśnie w tym dniu podpisuje się rozkaz personalny, czyli tak zwaną umowę o pracę).


 

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie:
 

 • na stronie internetowej CBZC (cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja/dobor-do-sluzby-w-cbzc);

 • w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:
  DANE TELEADRESOWE:
  ul. Puławska 148/150 w Warszawie,
  +48 47 721-52-37,
  +48 47 721-52-99,
  ADRES E-MAIL: dobor@cbzc.policja.gov.pl


OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W CBZC POWINNY ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W:

 • KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (dokumenty można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00);
 • ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

SŁUŻBĘ W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI MOŻE PEŁNIĆ:

 

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
   
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych;
   
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
   
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
   
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
   
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9).

 


DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:
 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
   
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
   
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);
   
 • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu);
   
 • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.
   

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.
 


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:
 

1.    złożenie wskazanych wyżej dokumentów;
 

2.    test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego;
 

3.    badanie psychologiczne;
 

4.    badanie psychofizjologiczne;
 

5.    rozmowy kwalifikacyjnej;
 

6.    ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 

7.    sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji;
 

8.    postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NIE ZAWIERA TESTU SPRAWNOŚĆI FIZYCZNEJ ORAZ TESTU WIEDZY OGÓLNEJ
 W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych CBZC.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz. 109).