PROCEDURA REKRUTACYJNA

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ORAZ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI:

Terminy przyjęć dla osób, które pozytywnie ukończyły proces rekrutacji do służby w CBZC:

 • 4 marca 2024 r.

 • 24 kwietnia 2024 r.

 • 8 lipca 2024 r.

 • 9 września 2024 r.

 • 30 października 2024 r.

 • 30 grudnia 2024 r.

Wyżej wymienione terminy dotyczą osób, które pozytywnie ukończyły cały proces rekrutacji (to właśnie w tym dniu podpisuje się rozkaz personalny, czyli tak zwaną umowę o pracę).


Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są na stronie:

 • na stronie internetowej CBZC (cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja/dobor-do-sluzby-w-cbzc);

 • w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:
  DANE TELEADRESOWE:
  ul. Puławska 148/150 w Warszawie,
  +48 47 721-52-37,
  +48 47 721-52-99,
  ADRES E-MAIL: dobor@cbzc.policja.gov.pl


SŁUŻBĘ W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej, strona numer 9 albo inny dokument potwierdzający uregulowanie stosunku do służby wojskowej).

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
 • kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);
 • kserokopia książeczki wojskowej (jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową);

Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz arkusz informacyjny można otrzymać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

 1. złożenie wskazanych wyżej dokumentów;
 2. test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego;
 3. badanie psychologiczne;
 4. badanie psychofizjologiczne;
 5. rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji;
 7. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji;
 8. postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NIE ZAWIERA TESTU SPRAWNOŚĆI FIZYCZNEJ ORAZ TESTU WIEDZY OGÓLNEJ

W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych CBZC.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

Powrót na górę strony