Zanim wsiądziesz na quada lub kupisz go dziecku przeczytaj ! - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zanim wsiądziesz na quada lub kupisz go dziecku przeczytaj !

Quady to nie zabawki. Policjanci apelują o ostrożność i więcej wyobraźni. Za niewłaściwe korzystanie z tych czterokołowców grożą sankcje karne.

Przepisy i regulacje prawne dotyczące czterokołowców

 

Definicja art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

 

Czterokołowiec (pkt 42b) – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
w przypadku przewozu osób 400 kg;

Czterokołowiec lekki (pkt 42c) – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

 

Kierujący czterokołowcem oraz osoba przewożona takim pojazdem, w czasie jazdy jest obowiązana używać kasków ochronnych. Nie dotyczy to czterokołowców wyposażonych
w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa (art. 40).

 

Uprawnienia do kierowania czterokołowcami (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami)

 

Do kierowania czterokołowcem lekkim uprawnia posiadanie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T.

Do kierowania czterokołowcem uprawnia posiadanie prawa jazdy kat: B1, B,

 

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

14 lat -  dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T
18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E.

 

Zakres obowiązywania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o kierujących pojazdami.

Zgodnie z wymienionymi aktami prawnymi, kierujący czterokołowcem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania poruszając się po drogach publicznych, drogach położonych w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu. Kierujący czterokołowcem obowiązany jest stosować się do znaków drogowych, w tym  dotyczących zakazu ruchu i zakazu wjazdu odpowiednio dla pojazdów samochodowych. Nie może korzystać z autostrad i dróg ekspresowych. Dodatkowe ograniczenia 
w zakresie poruszania się mogą wynikać bezpośrednio z innych ustaw np. ustawy
o lasach. Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach - ruch pojazdem silnikowym w lesie jest jedynie dozwolony drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

 

Odpowiedzialność za popełnione wykroczenia.

Kierujący czterokołowcem, który nie posiada uprawnień do kierowania nim, naraża się na odpowiedzialność karną z art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń. W zależności od rodzaju czterokołowca za prowadzenie pojazdu bez uprawnień do kierowania czterokołowcem – przewidziany jest mandat karny – 500 zł, natomiast czterokołowcem lekkim mandat karny - 200 zł. Wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego zostały zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Poza wykroczeniami w komunikacji, zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie wykroczeń karalne jest również:

niszczenie uszkadzanie roślinności – art. 144 § 1 k.w.
niszczenie zasiewów, traw, sadzonek – art. 156 § 1 k.w.
naruszenie zakazu wjazdu do lasu - art. 161 k.w.
niszczenie ściółki, grzybni, grzybów - art. 163 k.w.
płoszenie zwierząt - art. 165 k.w.
uszkodzenie wału przeciwpowodziowego - art. 80 k.w.