"Zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom" - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

"Zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom"

15 marca 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi ,z inicjatywy Wydziału Kryminalnego, odbyło się szkolenie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i innym dobrom kultury. Przedsięwzięcie było skierowane do koordynatorów w komendach miejskich/powiatowych województwa łódzkiego oraz dla funkcjonariuszy łódzkich komisariatów . Dodatkowo do udziału w szkoleniu zostali zaproszeni przedstawiciele Lasów Państwowych, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej.


Prowadzącymi szkolenie były osoby z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, BK KGP, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Wydz. dw. z Cyberprzestępczoscią i Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi.


Inicjatywa ta była również realizacją porozumień zawartych pomiędzy KWP w Łodzi  a Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  oraz  pomiędzy KWP w Łodzi a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi.

Podczas szkolenia poruszono wiele ciekawych tematów.
Marcin Sabaciński   z Narodowego Instytutu Dziedzictwa  omówił "Zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym",
Agnieszka Olech  z Departamentu Ochrony Zabytków  MKiDN - "Zmiany w zakresie prawnokarnej ochrony zabytków",
Jolanta Grzelak  z  IAS Łódź - "Aspekty prawne ochrony dóbr kultury przed nielegalnym wywozem",
Karolina Gawlik - Bąkowicz  z WUOZ  przedstawiła [prezentację pod tytułem "Archeologia - dlaczego ochrona zabytków archeologicznych jest tak ważna",
Katarzyna SPanialska  z WUOZ - "Ochrona Zabytków Ruchomych",
nadkom dr. Agam Grajewski z BK KGP  omówił "Prawo i skuteczność działąnia Policji w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom".
Michał Brykowski - Cyber z KWP w Łodzi  zreferował "Praktyczne wykorzystanie dostępnych źródeł internetowych w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom",
Marcin Czekalski  z WK KWP  w Łodzi zaprezentował " Postępowanie policjantów, algorytm czynności i praktyczne przykłady na wybranych realizacjach KWP w Łodzi" .

  • policjanci i zaproszeni goście podczas szkolenia
  • policjanci i zaproszeni goście podczas szkolenia
  • policjanci i zaproszeni goście podczas szkolenia
  • policjanci i zaproszeni goście podczas szkolenia
  • policjanci i zaproszeni goście podczas szkolenia
  • policjanci i zaproszeni goście podczas szkolenia