Program Prewencyjny "Sami Sobie" - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Program Prewencyjny "Sami Sobie"

W pierwszą sobotę października 2019r zakończono program prewencyjny „Sami Sobie”, który był realizowany na terenie gminy Sieradz od wiosny 2019r przy współudziale dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.

           Od marca 2019r. dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu wraz z innymi podmiotami w tym między innymi: z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, II Liceum Ogólnokształcącym, Szkołą Podstawową Gminy Sieradz, Szkołą Podstawową nr 8 w Sieradzu, Lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, Gminą Sieradz, Gminną Biblioteką Publiczną w Sieradzu z siedzibą w Charłupi Małej, Ośrodkiem  Abstynentów „Przystań” w Sieradzu realizowały program prewencyjny „Sami Sobie”. Honorowy patronat nad projektem objął Starosta Sieradzki i Wójt Gminy Sieradz.  Jego nadrzędnym celem była pomoc ale także i nauka skierowana do mieszkańców gminy. Projekt ten szczególnie skierowany był do seniorów, którzy na co dzień z racji wieku mogą mieć trudności w radzeniu sobie z licznymi problemami w szybko zmieniającym się świecie, a także są oni szczególnie narażenie na różnego rodzaju przestępstwa w tym oszustwa, wyłudzenia czy też pospolite kradzieże. Innymi zagrożeniem dla osób starszych jest ich stan zdrowia. Również problemem jest nadużywanie alkoholu i wynikające z tego różnego rodzaju problemy, prawne, zdrowotne, a także  społeczne. Seniorzy mogą stykać się z barierą dostępności do pomocy prawnej i z dostępnością do informacji o sposobach postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też w ramach tego programu starano się w możliwie jak największym zakresie dotrzeć do tej grupy wiekowej z jak najszerszym merytorycznym przekazem.

           W czasie realizacji programu odbyło się 12 spotkań w 12 miejscowościach Gminy Sieradz. Uczestniczyło w nich prawie 600 osób, które w różnym stopniu zostały również zaangażowane w realizację tego projektu. Spotkania z mieszkańcami miały miejsce w świetlicach, domach ludowych, remizach strażackich czy też świetlicach szkolnych w miejscowościach objętych programem. W jego ramach zorganizowano też konkurs dla uczniów szkół podstawowych, a także wydano broszurę informacyjną upowszechniającą zachowania i praktyki w obszarach objętych projektem. Należy podkreślić szczególnie działania sieradzkich dzielnicowych, którzy aktywnie uczestniczyli na każdym etapie tego projektu, edukując mieszkańców w zakresie przepisów prawnych, możliwościach kontaktu z dzielnicowym w tym również poprzez aplikację „Moja Komenda”. Wyjaśniali jak postępować w razie prób różnego rodzaju oszustw w tym metodzie na tzw. „wnuczka’. 

         Należy podkreślić szczególną rolę Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Sieradzu asp.szt. Joanny Szczepaniak, która była pomysłodawczynią projektu, a potem wraz z dzielnicową st.asp. Magdaleną Matyszczek i dzielnicowym st. asp. Sylwestrem Grzelakiem kluczowym partnerem merytorycznym w jego realizacji. Koordynatorem projektu była Pani Ewa Marciniak – Kulka wiceprzewodnicząca Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i wicedyrektor WODN w Sieradzu.

         W dniu 5 października 2019r miało miejsce podsumowanie i zamknięcie projektu. W spotkaniu uczestniczył Starosta i V-ce Starosta Powiatu Sieradzkiego, Wójt Gminy Sieradz, Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu, dzielnicowi oraz inne osoby zaangażowane w realizację tego programu. We wszystkich wystąpieniach podkreślono, że program z nawiązką spełnił swoje założenia. Podkreślano również, że został on zrealizowany praktycznie bez wsparcia finansowego, dzięki życzliwości osób uczestniczących w projekcie. Niewątpliwie realizacja projektu, spełnienia jego założeń i zaangażowanie uczestników i osób do których był skierowany może być wzorcem dla innych realizowanych w przyszłości programów.