Komendant uhonorował najlepszych - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant uhonorował najlepszych

26 listopada 2019r Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński wyróżnił sześcioro laureatów konkursów policyjnych. Troje finalistów Konkursu dla Policjantów-Oskarżycieli Publicznych oraz trzech finalistów Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Policji.

W tym uroczystym spotkaniu uczestniczył także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka oraz przedstawiciele kierownictwa łódzkiego garnizonu Policji. Nadinspektor Andrzej Łapiński serdecznie pogratulował finalistom i życzył im dalszych sukcesów. Ich osiągnięcia świadczą o zaangażowaniu i profesjonalizmie, są także wzorem dla innych policjantów. Sukcesy funkcjonariuszy służą również społeczeństwu, gdyż dobrze wykwalifikowana i sprawnie działająca Policja jest gwarantem bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Oskarżyciel publiczny reprezentuje interes społeczny. Jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu i dąży do uzyskania sprawiedliwego, zgodnego z prawem rozstrzygnięcia. Dlatego każdy przyszły oskarżyciel publiczny musi ukończyć specjalistyczny kurs w jednej ze szkół Policji. Ze względu na istotę i powagę tej funkcji powierzana jest ona policjantom mającym duże doświadczenie zawodowe z dziedziny obejmującej problematykę wykroczeniową, a jednocześnie samodzielnym i na bieżąco uzupełniającym swoją wiedzę.

Wojewódzkie eliminacje do II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych odbyły się 18 października 2019r na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. 35 policjantów wzięło udział w dwóch konkurencjach. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali test złożony z 50 pytań dotyczących znajomości przepisów prawa. Drugą konkurencją było pisemne rozwiązywanie 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń. Po podsumowaniu punktacji wyłoniono zwycięzców:

1. asp. szt. Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim

2. st. asp. Monika Pacześ z KPP w Bełchatowie

3. sierż. szt.  Magdalena Saktura z KPP Pabianice

Asp. sztab. Krzysztof Kamiński reprezentował łódzki garnizon policji w ogólnopolskim finale konkursu. Został on rozegrany w dniach 18-19 listopada 2019 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i obejmował następujące konkurencje:

- wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego

- pisemną analizę akt pod kątem błędów formalnych i merytorycznych

- pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych dotyczących znajomości przepisów prawa

Spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji, najlepszym okazał się nasz policjant, aspirant sztabowy Krzysztof Kamiński z KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

Od początku 2019 roku, na terenie garnizonu łódzkiego funkcjonariusze Policji ujawnili 173.280 wykroczeń. W sprawach, które nie zakończyły się rozstrzygnięciem na miejscu zdarzenia, np. z powodu odmowy przyjęcia mandatu karnego nałożonego na sprawcę, bądź niewykrycia sprawcy wykroczenia, dalsze czynności prowadzone są przez oskarżycieli publicznych z komend miejskich/powiatowych policji właściwych ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Od początku roku policjanci-oskarżyciele zrealizowali 36.600 takich spraw. W 32.438 sprawach oskarżyciele publiczni skierowali do sądów wnioski o ukaranie przeciwko sprawcom tych wykroczeń, dzięki czemu policja garnizonu łódzkiego skutecznie wypełniła jedno z głównych swoich zadań, czyli wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców wykroczeń.

Dyżurny Jednostek Organizacyjnych Policji kieruje pracą na Stanowisku Kierowania zapewniając przez całą dobę kontakt społeczeństwa z funkcjonariuszami Policji. To on odpowiada m.in. za koordynację pracy policjantów z jednostek, inicjuje działania po przyjęciu informacji o wydarzeniu. Aby zapewnić ciągłość dowodzenia, służba dyżurna trwa nieprzerwanie przez całą dobę, 365 dni w roku. Dyżurny jednostki zajmuje jedno z bardziej prestiżowych stanowisk w Policji.

W dniach 16-17 października 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi funkcjonariusze Sztabu Policji KWP w Łodzi przeprowadzili wojewódzki etap Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji zorganizowany w celu wyłonienia najlepszego funkcjonariusza realizującego zadania służbowe na stanowisku kierowania do udziału w ogólnopolskim finale Turnieju Służby Dyżurnej mającego odbyć się w dniach 28-29 listopada 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach. O miano najlepszego policjanta - dyżurnego garnizonu łódzkiego rywalizowało 22 funkcjonariuszy, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach przeprowadzonych w KPP/KMP/KP. Uczestnicy rozpoczęli rywalizację od symulacji pełnienia służby na zaaranżowanym stanowisku kierowania. Obejmowała ona m.in. przyjęcie zgłoszenia, jego zarejestrowanie w policyjnych systemach informatycznych, kierowanie siłami i środkami, dokumentowanie wykonanych czynności. Kolejnym etapem było rozwiązanie pisemnego testu składającego się z 50 pytań obejmujących problematykę z zakresu służby na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji. Po zakończeniu obu etapów turnieju, w oparciu o uzyskane punkty wyłoniono zwycięzców:

1. podkom. Paweł Lesiak z KPP w Rawie Mazowieckiej

2. podkom. Tomasz Żaczek z KPP w Brzezinach

3. podkom. Krzysztof Ochocki  z KPP w Łasku

Podkom. Paweł Lesiak jako najlepszy dyżurny garnizonu łódzkiego będzie reprezentował województwo łódzkie w ogólnopolskim finale Turnieju Służby Dyżurnej mającym odbyć się w dniach 28-29 listopada 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach.

Trzymamy kciuki i życzymy wygranej!

  • spotkanie laureatów konkursów z nadinsp. Andrzejem Łapińskim
  • spotkanie laureatów konkursów z nadinsp. Andrzejem Łapińskim
  • spotkanie laureatów konkursów z nadinsp. Andrzejem Łapińskim
  • spotkanie laureatów konkursów z nadinsp. Andrzejem Łapińskim
  • spotkanie laureatów konkursów z nadinsp. Andrzejem Łapińskim
  • spotkanie laureatów konkursów z nadinsp. Andrzejem Łapińskim