W walce ze smogiem - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

W walce ze smogiem

W dniach 25 -29 listopada 2019 roku dzielnicowi z KMP w Łodzi uczestniczyli w cyklicznych szkoleniach prowadzonych przez Straż Miejską w Łodzi. Podczas zajęć, stróże prawa z ośmiu łódzkich komisariatów, zapoznali się z regulacjami prawnymi wprowadzonymi w celu ograniczenia emisji do atmosfery niebezpiecznych związków będących produktami spalania. Zdobyta wiedza pozwoli funkcjonariuszom skutecznie reagować w sytuacjach piętrzących się zagrożeń ekologicznych na terenie naszego miasta.

Celem szkoleń prowadzonych przez Straż Miejską jest poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy Policji z zakresu walki ze smogiem. Jak potwierdzają badania, nadmierna emisja spalin i dymy z przydomowych palenisk, to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców dużych aglomeracji. Ograniczenie emisji szkodliwych i toksycznych związków chemicznych do atmosfery może wydatnie przyczynić się do zniwelowania skali tego niekorzystnego zjawiska. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest przede wszystkim szeroko pojęta edukacja proekologiczna, jak i działania o charakterze represyjnym skierowane przeciwko notorycznym „trucicielom” Prelegent- funkcjonariusz Straży Miejskiej, w sposób szczegółowy i przystępny wskazał słuchaczom niezbędną wiedzę dot. poruszanej problematyki – w tym, przybliżone zostały procedury reagowania w sytuacji ujawnienia nielegalnej spalarni odpadów.

Policjanci przypominają!  Nielegalne przekształcanie odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów zagrożone jest karą aresztu albo grzywny.

  • Uczestnicy podczas szkolenia poświęconemu zjawisku zwalczania SMOGU.
  • Uczestnicy szkolenia podczas prelekcji prowadzonej przez Strażnika Miejskiego.
  • Dzielnicowi i funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas szkolenia poświęconego zjawisku zwalczania SMOGU
  • Inauguracja szkolenia poświęconego tematyce zwalczania SMOGU.
  • Uczestnicy szkolenia dot. zjawiska zwalczania SMOGU.