Komendanci - Kierownictwo - Policja Łódzka

Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 

Insp. Andrzej Łapiński

 

Inspektor Andrzej Łapiński urodził się w 1972 roku. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. Jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu  w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku związany z pionem kryminalnym, w pierwszych latach w KRP w Białymstoku później w Centralnym Biurze Śledczym KGP gdzie jako Naczelnik zajmował się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i wywiadem kryminalnym. Od października 2013 roku był Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku a wcześniej  Komendantem Powiatowym Policji w Mońkach. Odznaczony Srebrną odznaką  „Zasłużony Policjant” , Brązowym Krzyżem Zasługi,  Złotą odznaką „Zasłużony Policjant”,  Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązową odznaką honorową "Podlaski Krzyż Floriański".
Z dniem 10 lutego 2016 roku objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Ma żonę i dwójkę dzieci. Interesuje się informatyką.

 

Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
tel. (42) 665-22-00

faks (42) 665-17-80     e-mail:  komendant@ld.policja.gov.pl

Komendant Wojewódzki sprawuje nadzór nad realizacją zadań w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi:

Wydziału Kontroli,
Zespołu Prawnego,
Wydziału Kadr i Szkolenia,
Wydziału Komunikacji Społecznej,
Wydziału Finansów,
Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Stanowisk Samodzielnych,
Wydziału Psychologów,
Stanowiska Samodzielnego do Spraw Audytu Wewnętrznego,
Zespołu Prasowego

                                                                                                                                                                               

 I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

mł. insp. Tomasz Olczyk

 

Młodszy inspektor Tomasz Olczyk urodził się w 1974 roku. Jest łodzianinem, absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku jako funkcjonariusz kompanii patrolowo-interwencyjnej KRP Łódź – Widzew, następnie był detektywem Wydziału Kryminalnego. Stamtąd trafił do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, jednocześnie będąc członkiem Nieetatowego Zespołu ds. Zatrzymań Szczególnie Niebezpiecznych Przestępców. W 2006 roku został kierownikiem sekcji do walki z przestępczością narkotykową, a następnie awansował na Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Odpowiadał również za pracę Nieetatowego Zespołu do walki z Przestępczością Pseudokibiców.  Przez ostatnie dwa lata był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy. Z dniem 5 marca 2015 roku objął funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu.
Mł.insp. Tomasz Olczyk został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnia Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.
Komendant Tomasz Olczyk interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną.
Z dniem 3 marca 2016 roku Komendant Główny Policji  powierzył mu obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi.

I Zastępca Komendanta  sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Kryminalnego,
Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, 
Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,
Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością,
Wydziału Techniki Operacyjnej,
Laboratorium Kryminalistycznego,
Wydziału do Walki z Korupcją,
Wydziału Wywiadu Kryminalnego,
Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową 

 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Kryminalnych
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09 
faks (42) 665-17-20

 

 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji

mł.insp. Jarosław Rybka

Młodszy inspektor Jarosław Rybka  urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest  absolwentem  Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Przez cały czas pełnienia służby związany był z pionem prewencji. Od  2004 do  2017 roku pełnił służbę w Komedzie Miejskiej Policji a następnie Wojewódzkiej w Olsztynie zajmując się problematyką ruchu drogowego oraz służbą konwojową. Ostatnio pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Komendzie Rejonowej Warszawa II. 

Młodszy inspektor Jarosław Rybka  został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz  Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Komendant Jarosław Rybka interesuje się kolarstwem górskim oraz żeglarstwem.

Z dniem 18 września 2017 roku Komendant Główny Policji  powierzył mł. insp. Jarosławowi Rybce  pełnienie obowiązków  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi.

 

 

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę prewencyjną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Prewencji,
Wydziału Ruchu Drogowego,
Sztabu Policji,
Wydziału Postępowań Administracyjnych,
Wydziału Konwojowego
Oddziału Prewencji Policji
Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi
oraz koordynuje współdziałanie Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi z komórkami organizacyjnymi Komendy oraz komendantami powiatowymi i miejskimi Policji. W ramach sprawowanego nadzoru zapewnia właściwą dyslokację służby patrolowej pododdziałów oraz za pośrednictwem kierowników podległych komórek organizacyjnych stwarza właściwe warunki do skutecznego ich wykorzystania w służbie.

 

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji:
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09
faks (42) 665-17-20

 

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki

Włodzimierz Kalinowski


Włodzimierz Kalinowski urodził się w 1953 r. w Warszawie, z wykształcenia mgr inż. elektryk – absolwent Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1979 r. jako Główny Energetyk w Zakładach Graficznych „Tamka” w Warszawie. Od 1983 r. pracował jako Kierownik Działu Inwestycji w Zakładach Wyrobów  Azbestowo-Cementowych w Małkini, od 1986 r. do 2009 r. pracował w służbie logistycznej Komendy Głównej Policji – ostatnio jako Zastępca Dyrektora Biura Logistyki w stopniu inspektora. Włodzimierz Kalinowski ma żonę i dwoje dzieci, interesuje się fotografią, grafiką komputerową oraz literaturą.

Zastępca Komendanta (odpowiedzialny za służbę logistyczną) sprawuje nadzór nad realizacją zadań:
Wydziału Łączności i Informatyki,
Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej,
Wydziału Inwestycji i Remontów,
Wydziału Transportu,
Sekcja do spraw Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki
tel. (42) 665-22-00
faks (42) 665-17-80