Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK

 

    

W dniu 16  czerwca 2020 r. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zawarła Porozumienie z Departamentem Funduszy Europejskich MSWiA oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA dotyczące realizacji projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem projektu jest podniesienia zdolności operacyjno – taktycznych Policji w zakresie prowadzenia działań minersko – pirotechnicznych na terenie obiektów infrastruktury krytycznej.  W ramach projektu trzy garnizony zaplanowały wdrożenie spójnych działań, które w rezultacie spowodują wzmocnienie najważniejszych kompetencji pirotechników ze Sztabów Policji oraz Samodzielnych Poddziałów Kontr terrorystycznych Policji, takich jak wiedza specjalistyczna oraz umiejętności reagowania i współdziałania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, przy jednoczesnych wzmocnieniu technicznym kluczowych komórek. Działaniami, o których mowa są zakupy sprzętu do identyfikacji zagrożeń oraz szkolenia w zakresie jego obsługi, szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia dowódczo - sztabowe, jak również wdrożenie przez garnizony partnerskie przynajmniej jednej wspólnej procedury reagowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa IK.

Na terenie województw łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego znajduje się łącznie 131 obiektów i systemów infrastruktury krytycznej (IK). Zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz ciągłości działania są strategiczne dla funkcjonowania państwa. Policja odgrywa bardzo ważną rolę w tym procesie. Rola naszej formacji jest szczególnie istotna w sytuacji wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym, kiedy konieczne jest przeprowadzenia przez funkcjonariuszy rozpoznania minersko – pirotechnicznego, polegającego na dokładnym sprawdzeniu obiektów z uwzględnieniem miejsc trudnodostępnych, identyfikacji oraz neutralizacji urządzeń wybuchowych oraz substancji niebezpiecznych.

Należy podkreślić, że nawet nieprawdziwa informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu IK, dlatego bardzo ważne jest by rozpoznanie pirotechniczne było przeprowadzane sprawnie, szybko i dokładnie, z zachowaniem najwyższych możliwych standardów bezpieczeństwa. Prowadzenie czynności rozpoznawczych na terenie dużych obiektów zajmuje często wiele godzin i wymaga skierowania od kilkunastu do kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy powinni posiadać specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji i neutralizacji materiałów i urządzeń wybuchowych.  Ponadto, sprawne i skuteczne prowadzenie działań wymaga od funkcjonariuszy umiejętności współdziałania i wymiany informacji zarówno pomiędzy sobą, jak i z podmiotami poza policyjnymi, w tym w szczególności z operatorami infrastruktury krytycznej, z innymi służbami oraz jednostkami administracji publicznej. Efektywność działań w zakresie identyfikacji zagrożeń CBRN-E jest związana również z dysponowaniem przez funkcjonariuszy profesjonalnym sprzętem do szybkiej i precyzyjnej identyfikacji urządzeń i substancji niebezpiecznych, co z kolei zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo ich neutralizacji.

2 - letni projekt o łącznej wartości 4 914 687,45 zł jest realizowany wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi – lidera oraz partnerów, którymi są Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. 

 

Powrót na górę strony