Projekt nr NMF/PA20/027 pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest finansowany z Programu „Sprawy Wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji

 

 

 

Warsztaty z zakresu komunikacji z ofiarami przestępstw

W   dniach 01 i 02.03 oraz 29.03 2022 r. odbyły się warsztaty  z zakresu empatycznej komunikacji z ofiarą przestępstwa, które poprowadziły podinsp. Krystyna Woźniak oraz sierż. Szt. Ewelina Rejnis z Wydziału Psychologów KWP w Łodzi. W szkoleniach wzięło udział 100 funkcjonariuszy policji w Łodzi i Radomiu, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: charakterystyka procesu wiktymizacji ofiary przestępstwa handlu ludźmi, psychologiczny profil ofiary przestępstwa handlu ludźmi, mechanizmy psychopatologiczne wpływające na reakcje ofiary HL, emocje i potrzeby ofiar przestępstwa, przestępstwo jako sytuacja trudna/traumatyczna, skutki bezpośrednie i długotrwałe doświadczenia przestępstwa handlu ludźmi, postępowanie z ofiarą – cudzoziemcem i ofiarą małoletnią, jak dbać o siebie w pracy obciążonej intensywnymi emocjami. Ponadto omówiono zasady kontaktu z ofiarą handlu ludźmi

-       pierwszy kontakt – o co zadbać?

-       jak postępować z osobą w kryzysie?

-       empatia – co to jest?

-       ryzyko wtórnej wiktymizacji

-       jak budować zaufanie w kontakcie z ofiarą ludźmi?

 

Workshops in the field of communication with crime victims


On 1st and 2nd, and on 29th March 2022, workshops in the area of empathic communication with crime victims were held, led by major Krystyna Woźniak and chief sergeant Ewelina Rejnis from the Department of Psychologists at the Regional Police Headquarters in Łódź. 100 officers of the Police in Łódź and Radom, the Border Guard and the Prison Service participated in the training. The following issues were discussed during the training: characteristics of the victimization process of victims of trafficking in human beings, psychological profile of victims of trafficking in human beings, psychopathological mechanisms influencing the reactions of victims of THB, emotions and needs of crime victims, crime as a difficult/traumatic situation, direct effects and long-term experience of the trafficking in human beings crime, dealing with victims – foreigners and minor victims, how to take care of oneself at work burdened with intense emotions.  Moreover, the rules of contact with victims of trafficking in human beings were discussed:

- first contact – what to take care of?

- how to deal with a person in crisis?

- empathy – what is it?

- risk of secondary victimization

- how to build trust in contact with victims of trafficking in human beings

-                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                               

        Szkolenie z zakresu podstaw prawnych i legalności zatrudnienia cudzoziemców

W dniach 23.02.2022r.i 09.03.2022 r. odbyły się  szkolenia on-line z zakresu podstaw prawnych i legalności zatrudnienia. Zostały one przeprowadzone przez panią Urszulę Wojciechowską z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi i chor. szt. Annę Miecznikowską z Placówki Straży Granicznej w Łodzi. W szkoleniach wzięło udział 100 funkcjonariuszy policji z Łodzi, Radomia, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Podczas szkolenia funkcjonariusze zostali zaznajomieni z drogą legislacyjną zatrudniania cudzoziemców na terenie RP. Podczas szkolenia omówione zostały takie zagadnienia jak: podział cudzoziemców ze względu na dostęp do rynku pracy, podstawy prawne uprawniające do wykonywania pracy na terenie RP, dokumenty uprawniające do wykonywania pracy cz. 1, obowiązujące przepisy dot. powierzania wykonywania pracy przez cudzoziemców w czasie pandemii COVID -19, sankcje karne za nielegalne wykonywania pracy, praca przymusowa – handel ludźmi,  kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców w praktyce.

Training in the field of legal grounds and legality of employment of foreigners

On 23rd February 2022 and on 9th March 2022, on-line training courses in the domain of legal grounds and legality of employment of foreigners took place. They were carried out by Ms. Urszula Wojciechowska from the District Labour Inspectorate in Łódź, and by staff warrant officer Anna Miecznikowska from the Border Guard Outpost in Łódź. 100 Police officers from Łódź, Radom, the Border Guard and the Prison Service participated in the training. During the training, the officers were acquainted with the legislative process of employing foreigners in the territory of the Republic of Poland. During the training, some issues were commented – such as: the division of foreigners according to access to the labour market, legal grounds authorizing to perform work in the territory of the Republic of Poland, documents authorizing to perform work – part 1, the applicable regulations on entrusting work by foreigners during the COVID -19 pandemic, penal sanctions for illegal performing of work, forced labour – trafficking in human beings, control of the legality of employment of foreigners in practice.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Warsztaty online  ze specjalistycznego angielskiego słownictwa prawno-policyjnego

W okresie od 09 – 15 grudnia 2021r. w ramach projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” finansowanego z NMF na lata 2014-2021 zostały przeprowadzone szkolenia on-line z języka angielskiego w formie e-learningu. Warsztaty obejmowały zakres prawno-policyjny języka angielskiego na poziomie zaawansowania A1 i B1. Na etapie planowania szkoleń i poszczególnych przedsięwzięć związanych z niniejszym projektem szkolenie z języka angielskiego miało obejmować dwa dni szkoleniowe dla 3 grup szkoleniowych po 8 godzin w trybie stacjonarnym, jednak  w związku z sytuacją pandemiczną panującą w kraju została podjęta decyzja o zmianie formy szkolenia na warsztaty prowadzone w trybie on-line. W ramach procedury zapytania ofertowego akademia językowa TRINITY Anna Włodarczyk – Czubak - została wyłoniona spośród firm, które przystąpiły do zapytania ofertowego. Szkolenie dla trzech różnych grup szkoleniowych będących na poziomie zaawansowania A1 i B1 trwało po 2 dni dla każdej z grup w godzinach 8.00 – 16.00 (8 godzin lekcyjnych przedzielonych półgodzinnymi przerwami). W toku szkolenia zostały przeprowadzone dwa krótkie test wiedzy - na początku i na końcu szkolenia - w celu sprawdzenia postępu w zakresie wiedzy uzyskanej przez uczestników. Testy wiedzy zostały sprawdzone przez Oficerów Kontaktowych według klucza nadesłanego przez p. Annę Włodarczyk - Czubak. Szkolenie odbyło się przy użyciu platformy e-learningowej Cisco WEBEX. Administratorem i moderatorem szkolenia z ramienia KWP w Łodzi był kom. Włodzimierz Lesiewicz.
Po przeprowadzonym szkoleniu każdemu uczestnikowi  przesłano materiały w formie elektronicznej obejmujące zakres szkolenia oraz certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu z języka angielskiego, który zostały przesłane pocztą do jednostek nadrzędnych uczestników na ręce kierowników komórek organizacyjnych. W toku całego cyklu szkoleniowego - trzy warsztaty (sześciu dni szkoleniowych) zostało przeszkolonych łącznie 100 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej.

 

On-line workshops on specialized English law and police vocabulary


From 9th to 15th December 2021, as part of the project entitled “Synergy of the services as a key to a safe tomorrow”, financed by the Norway Grants Financial Mechanism for the years 2014-2021, on-line English training courses – in the form of e-learning, were conducted. The workshops covered the scope of the legal and police English language at the A1 and B1 fluency levels. At the stage of planning of the training and individual projects related to this project, the English language training was to cover two training days for 3 training groups of 8 hours in the intramural mode, but due to the pandemic situation in the country – the decision was made to change the form of training into workshops conducted on-line. As part of the request for quotation procedure, the TRINITY Anna Włodarczyk-Czubak language academy was selected from the companies that joined the inquiry. The training for three different training groups at the A1 and B1 fluency levels lasted 2 days, for each group, from 8.00 to 16.00 (8 teaching hours separated by half-hour breaks). During the training, two short knowledge tests were carried out – at the beginning and at the end of the training – in order to check the progress of the knowledge acquired by the participants. The knowledge tests were checked by Contact Officers according to the key sent by Ms. Anna Włodarczyk-Czubak. The training was conducted by means of the Cisco WEBEX e-learning platform. Lieutenant Włodzimierz Lesiewicz was the administrator and moderator of the training on behalf of the Regional Police Headquarters in Łódź. After the training, each participant was sent electronic materials covering the scope of the training and a certificate confirming participation in the English language training, and those certificates were sent by post to the participants' superior entities – to the heads - of organizational units. During the entire training cycle – three workshops (including six training days), a total of 100 officers of the Police, Border Guard and Prison Service were trained.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Warsztaty z zakresu wymiany informacji i zwalczania handlu ludżmi

W dniach 18-28.10.2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Straży Granicznej w Otwocku (OSzK Strażnica) odbyło się szkolenie dla 100 uczestników projektu z zakresu podnoszenia świadomości nt. zjawiska handlu ludźmi, podniesienia standardu wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi, w tym małoletnim ofiarom handlu ludźmi oraz poprawy skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk. Szkolenie miało także na celu podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa, pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Wszystkie poruszane tematy prowadzone były w formie wykładów i prezentacji z dyskusją i poprzedzone wręczeniem uczestnikom i prelegentom materiałów  szkoleniowych w postaci notatnika i długopisu oraz materiałów informacyjnych dot. handlu ludźmi celem dystrybucji w swoich macierzystych komórkach i jednostkach organizacyjnych. Prelegentami byli zarówno przedstawiciele parterów projektowych, przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Biura Międzynarodowej Komendy Głównej Policji oraz Pani Magdalena EL-GHAMARI wykładowca Collegium Civitas, ekspert ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, prowadzenia operacji militarnych w odmiennym środowisku kulturowym – High Risk Area.  
Łącznie przeszkolono i przygotowano do wizyt studyjnych 100 osób, w tym:
1.        65 funkcjonariuszy Policji
2.        30 funkcjonariuszy Straży Granicznej
3.        5 funkcjonariuszy Służby Więziennej

Workshops in the field of information exchange and combating trafficking in human beings


From 18th to 28th October 2022, in the Border Guard Training and Conference Centre in Otwock (OSzK Strażnica), training for 100 participants of the project was held – in the area of raising awareness of the phenomenon of trafficking in human beings, raising the standard of support provided to victims of trafficking in human beings – including minors victims of trafficking in human beings, and improving the effectiveness of the institutions responsible for prosecuting the crime of human trafficking through the improvement of legal tools, structures and implementation of best practice. The training was also aimed at improving the qualifications of representatives of institutions and organizations involved in counteracting trafficking in human beings and supporting victims of this crime, extending knowledge on the phenomenon of trafficking in human beings and the effectiveness of undertaken actions, and strengthening international cooperation. All commented topics were elaborated in the form of lectures and presentations with discussions, and preceded by providing the participants and speakers with training materials in the form of notebooks and pens as well as with information materials on trafficking in human beings for distribution in their home organizational units and entities. The speakers were as follows: representatives of the project partners, representatives of the National Prosecutor's Office, the International Police Cooperation Bureau at the National Police Headquarters, and Ms. Magdalena EL-GHAMARI – a lecturer at the Collegium Civitas, an expert on terrorism, cultural security, Islam, and conducting military operations in an unusual cultural environment  (High Risk Area).

                                                                                                                                                                                                                               
In total, 100 persons were trained and prepared for the study visits, including:
1. 65 Police officers,

2. 30 officers of the Border Guard,

3. 5 officers of the Prison Service.

 

Konferencja otwierająca projekt

W dniach 22-23 września 2021 r. na terenie województwa łódzkiego, w kompleksie hotelowo-konferencyjnym „Czarny Staw” w Józefowie koło Łodzi odbyła się Konferencja otwierająca wspólny projekt realizowany przez KWP w Łodzi wraz z partnerami pn. „Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra”. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Projekt nr NMF/PA20/027 jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Celem projektu jest  zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w tym handlu ludźmi oraz przestępstw ze względu na płeć.

Idea projektu narodziła się wraz z początkiem 2020 r. z inicjatywy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi nadkom. Adama JURKA oraz Oficera Kontaktowego ds. Międzynarodowej Wymiany Informacji Kryminalnych KWP w Łodzi - kom. Włodzimierza LESIEWICZA. W ramach nawiązanych podczas służby kontaktów międzynarodowych oraz doświadczeń zdobytych na szkoleniach oraz wyjazdach międzynarodowych, udało się włączyć w projekt wielu partnerów a także uzyskać pomoc podmiotów merytorycznych, które wesprą projekt w tym Sekretariat Generalny Interpolu w Lyonie (Francja), Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP) oraz jednostki Policji w Niemczech, Holandii i Słowenii. Ze strony KWP w Łodzi zaangażowano Wydział Kryminalny KWP w Łodzi oraz wyselekcjonowano grupę funkcjonariuszy, którzy będą brali udział w poszczególnych stadiach projektu.

Uczestników Konferencji powitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Tomasz OLCZYK wraz z partnerami projektowymi: gen. SG Robertem BAGANEM z – Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (NwOSG), insp. Jakubem GORCZYŃSKIM – I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu, mjr. Michałem CHROSCIELEWSKIM z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej (OISW Warszawa), Paną Anną JURKIEWICZ – wiceprezesem Fundacji Itaka, Panią Ireną DAWID-OLCZYK – Prezesem Fundacji LaStrada oraz Rafała PAWŁOWSKIEGO ze Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

Konferencja zgromadziła grono prelegentów z różnych instytucji i organizacji m.in. dr. Magdalenę EL-GHAMARI z Colegium Civitas, Prokuratora Pawła WĄSIKA z Eurojust oraz dr. hab. Michała KUROWSKIEGO z Prokuratury Krajowej w Warszawie, którzy poprzez swoje wystąpienia wnieśli bardzo duży wkład w projekt.

Prezentacje kolejnych prelegentów - mł. insp. Ernesta SZAŁACHOWSKIEGO – Naczelnika Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób z KWP w Poznaniu oraz przedstawicieli Straży Granicznej i Przybrzeżnej Unii Europejskiej FRONTEX – Pana Roberta KURZEWSKIEGO oraz podinsp. Marcina SKOWRONKA przybliżyły sposób działania poszczególnych służb i sposób walki z przestępczością związaną z handlem ludźmi oraz zagadnień związanych z poszukiwaniami ich sprawców.

Dopełnieniem wykładów i prezentacji były wystąpienia partnerów – Pani Ireny DAWID-OLCZYK, Pani Anny JURKIEWICZ, ppor. Marka PIKULSKIEGO oraz Pana Jakuba Horna z PPBW, którzy przekazali informacje na temat swoich organizacji i służb a także możliwości współpracy z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej.

Całkowita wartość projektu to 259 927 EUR z czego dofinansowanie otrzymane od Norwegii wynosi 85% wartości projektu, tj. 220 938 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 38 989 EUR finansowane są z budżetu państwa. 

Okres realizacji projektu: lipiec 2021 - grudzień 2022

Conference opening the project

On 22nd-23rd September 2021, in the Region of Łódź, in the “Czarny Staw” (“Black Pond”) hotel and conference complex in Józefów near Łódź, a conference was held to open a joint project, implemented by the Regional Police Headquarters in Łódź together with partners, entitled “Synergy of the services as a key to a safe tomorrow”. The ceremony was graced by a performance of the Border Guard Representative Orchestra.

The project no. NMF/PA20/027 is financed by the Norway Grants Financial Mechanism 2014-2021 from the “Home Affairs” Programme – the thematic area: “International Police Cooperation and Combating Crime”.The aim of the project is to increase the efficiency of operation and cooperation
of the law enforcement agencies in combating cross-border crime and organized trafficking, including trafficking in human beings and offenses based on gender. The idea of ​​the project was born at the beginning of 2020 on the initiative of the Head of the Criminal Intelligence Department at the Regional Police Headquarters in Łódź – captain Adam JUREK, and of a Contact Officer for the International Exchange of Criminal Information at the Regional Police Headquarters in Łódź – lieutenant Włodzimierz LESIEWICZ. As part of the international contacts established during the service and the experience gained during trainings and international trips, it was possible to include many partners in the project and to be assisted by substantive entities that will support the project, including the General Secretariat of the Interpol in Lyon (France), the International Police Cooperation Bureau at the National Police Headquarters (BMWP KGP), and Police units in Germany, the Netherlands and Slovenia. On the part of the Regional Police Headquarters in Łódź, the Criminal Department of the Regional Police Headquarters in Łódź was involved, and a group of officers was selected to take part in the various stages of the project.

The participants of the Conference were welcomed by the First Deputy Regional Commander of the Police in Łódź – colonel Tomasz OLCZYK, together with the project partners: Border Guard general Robert BAGAN – Commander of the Vistula Border Guard Unit (NwOSG), colonel Jakub GORCZYŃSKI - First Deputy Regional Police Commander in Radom, major Michał CHROSCIELEWSKI from the District Inspectorate of the Prison Service in Warsaw (OISW Warsaw), Ms. Anna JURKIEWICZ – Vice-President of the Itaka Foundation, Ms. Irena DAWID-OLCZYK – President of the LaStrada Foundation and Mr. Rafał PAWŁOWSKI from the Polish Platform for Homeland Security (PPBW). The conference gathered a group of speakers from various institutions and organizations, including Magdalena EL-GHAMARI Ph. D. from the Collegium Civitas, Prosecutor Paweł WĄSIK from Eurojust, and Habilitated Doctor Michał KUROWSKI from the National Prosecutor's Office in Warsaw – who made a very large contribution to the project through their speeches.

The presentations of the other speakers: lieutenant-colonel Ernest SZAŁACHOWSKI – Head of the Protection and Searches Department at the Regional Police Headquarter in Poznań and representatives of the Border and Coastal Guard of the European Union FRONTEX – Mr. Robert KURZEWSKI and major Marcin SKOWRONEK, pointed out the way of operation of individual services and the method of combating crime related to trafficking in human beings, and the issues referring to the searches for their perpetrators.

The lectures and presentations were complemented by the speeches of the partners: Ms. Irena DAWID-OLCZYK, Ms. Anna JURKIEWICZ, second lieutenant Marek PIKULSKI and Mr. Jakub Horn from the PPBW – who provided information on their organizations and services as well as on possibilities of cooperation with the Police and Border Guard officers.

The total value of the project is 259.927 EUR – of which the funding received from Norway comprises 85% of the project value, i.e. 220.938 EUR. The rest of the costs, amounting to 38.989 EUR, are financed from the state budget. The project implementation period: July 2021 – December 2022

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

30 czerwca 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi podpisała z MSWiA porozumienie Nr 7/PA20/NMF/2021 w sprawie realizacji projektu pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Całkowita wartość projektu to 259 927 EUR z czego dofinansowanie otrzymane od Norwegii wynosi 85% wartości projektu, tj. 220 938 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 38 989 EUR finansowane są z budżetu państwa. 

Projekt „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”  jest kontynuacją projektu „Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy”, który był realizowany przez KWP w Łodzi w latach 2015-2016. Koordynatorem projektu tak jak poprzednio jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, która realizuje go w partnerstwie z następującymi instytucjami:

Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie,

Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu,

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie,

Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

Fundacją Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Głównym celem projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
W ramach projektu przeszkolonych zostanie łącznie 300 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

Główne działania w ramach projektu obejmują:

Szkolenia i warsztaty (specjalistyczne szkolenie dotyczące międzynarodowej wymiany informacji kryminalnej ze szczególnym uwzględnieniem kanału Interpolu w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w szczególności handlu ludźmi, warsztaty w zakresie angielskiego specjalistycznego słownictwa policyjnego i prawnego, szkolenia w zakresie przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów weryfikowania legalności zatrudnienia cudzoziemców, warsztaty w zakresie komunikacji z ofiarami przestępstw, szkolenia kaskadowe dla funkcjonariuszy komend miejskich, powiatowych oraz komisariatów łódzkiego i mazowieckiego garnizonu Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej)

Wizyty studyjne (w Sekretariacie Generalnym Interpolu we Francji (Lyon), jednostkach Policji w Słowenii, Holandii, Niemczech, w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz w jednym z polskich portów lotniczych, a także
w siedzibie Europejskiej Agencji Straży Graniczneji Przybrzeżnej - Frontex.

Informacja i promocja (konferencja otwierająca i kończąca projekt )

Okres realizacji projektu: lipiec 2021 -grudzień 2022

On 30th June 2021, the Regional Police Headquarters in Łódź signed with the Ministry of the Interior and Administration the agreement No. 7/PA20/NMF/2021, on the implementation of the project entitled “Synergy of operation of the services as the key to a safe tomorrow” that benefits from the funding received from Norway under Norway Grants (the Norwegian Financial Mechanism) 2014-2021, from the “Home Affairs” programme – the thematic area: “International police cooperation and combatting crime”.

The total value of the project is 259.927 EUR – of which the funding received from Norway comprises 85% of the project value, i.e. 220.938 EUR. The rest of the costs, amounting to 38.989 EUR, are financed from the state budget.

The Regional Police Headquarters in Łódź is the coordinator of the project "Synergy of operation of the services as the key to a safe tomorrow", and it implements the project in partnership with:

1) The Vistula Border Guard Unit in Warsaw,

2) The Regional Police Headquarters in Radom,

3) The District Inspectorate of the Prison Service in Warsaw,

4) La Strada - Foundation Against Trafficking in Persons and Slavery,

5) ITAKA Foundation - Centre for Missing People,

6) The Polish Platform for Homeland Security.

The main goal of the project is to increase the efficiency of functioning and cooperation of the law enforcement agencies in the field of combatting trafficking in human beings and gender-based violence at the national and international levels.

The main activities within the scope of the project include:

1) Training courses and workshops (specialist training concerning the international exchange of criminal information with particular emphasis on the Interpol channels in the area of combatting cross-border and organised crime – relating especially to trafficking in human beings, workshops on the specialist police and legal English vocabulary, training in the fiel of legal provisions and practical aspects of verification of the legality of employment of foreigners, workshops on communication with victims of crime, cascade training courses for officers of the city and county headquarters and the stations of the Łódź and Mazovia Police garrisons, and for officers of the Border Guard.

2) Study visits (in the General Secretariat of Interpol in Lyon (France), Police units in Slovenia, the Netherlands, Germany, in the Vistula Border Guard Unit, the Border Guard Headquarters, in one of the Polish airports, and also in the seat of the European Border and Coast Guard Agency - Frontex.

3) Information and promotion (the conferences opening and closing the project).

 

The implementation period of the project: July 2021 - December 2022

 

www.eog.gov.pl

www.fundusze.mswia.gov.pl

 

 

Translation: Paweł Zakrzewski

Powrót na górę strony