Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra

 

W dniach 22-23 września 2021 r. na terenie województwa łódzkiego, w kompleksie hotelowo-konferencyjnym „Czarny Staw” w Józefowie koło Łodzi odbyła się Konferencja otwierająca wspólny projekt realizowany przez KWP w Łodzi wraz z partnerami pn. „Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra”. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Projekt nr NMF/PA20/027 jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Celem projektu jest  zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej
i zorganizowanej w tym handlu ludźmi oraz przestępstw ze względu na płeć.

Idea projektu narodziła się wraz z początkiem 2020 r. z inicjatywy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi nadkom. Adama JURKA oraz Oficera Kontaktowego ds. Międzynarodowej Wymiany Informacji Kryminalnych KWP w Łodzi - kom. Włodzimierza LESIEWICZA. W ramach nawiązanych podczas służby kontaktów międzynarodowych oraz doświadczeń zdobytych na szkoleniach oraz wyjazdach międzynarodowych, udało się włączyć w projekt wielu partnerów a także uzyskać pomoc podmiotów merytorycznych, które wesprą projekt w tym Sekretariat Generalny Interpolu w Lyonie (Francja), Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP) oraz jednostki Policji w Niemczech, Holandii i Słowenii. Ze strony KWP w Łodzi zaangażowano Wydział Kryminalny KWP w Łodzi oraz wyselekcjonowano grupę funkcjonariuszy, którzy będą brali udział w poszczególnych stadiach projektu.

Uczestników Konferencji powitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Tomasz OLCZYK wraz z partnerami projektowymi: gen. SG Robertem BAGANEM z – Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (NwOSG), insp. Jakubem GORCZYŃSKIM – I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu, mjr. Michałem CHROSCIELEWSKIM z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej (OISW Warszawa), Paną Anną JURKIEWICZ – wiceprezesem Fundacji Itaka, Panią Ireną DAWID-OLCZYK – Prezesem Fundacji LaStrada oraz Rafała PAWŁOWSKIEGO ze Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

Konferencja zgromadziła grono prelegentów z różnych instytucji i organizacji m.in. dr. Magdalenę EL-GHAMARI z Colegium Civitas, Prokuratora Pawła WĄSIKA z Eurojust oraz dr. hab. Michała KUROWSKIEGO z Prokuratury Krajowej w Warszawie, którzy poprzez swoje wystąpienia wnieśli bardzo duży wkład w projekt.

Prezentacje kolejnych prelegentów - mł. insp. Ernesta SZAŁACHOWSKIEGO – Naczelnika Wydziału Ochrony i Poszukiwania Osób z KWP w Poznaniu oraz przedstawicieli Straży Granicznej i Przybrzeżnej Unii Europejskiej FRONTEX – Pana Roberta KURZEWSKIEGO oraz podinsp. Marcina SKOWRONKA przybliżyły sposób działania poszczególnych służb i sposób walki z przestępczością związaną z handlem ludźmi oraz zagadnień związanych z poszukiwaniami ich sprawców.

Dopełnieniem wykładów i prezentacji były wystąpienia partnerów – Pani Ireny DAWID-OLCZYK, Pani Anny JURKIEWICZ, ppor. Marka PIKULSKIEGO oraz Pana Jakuba Horna z PPBW, którzy przekazali informacje na temat swoich organizacji i służb a także możliwości współpracy z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej.

Całkowita wartość projektu to 259 927 EUR z czego dofinansowanie otrzymane od Norwegii wynosi 85% wartości projektu, tj. 220 938 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 38 989 EUR finansowane są z budżetu państwa. 

Okres realizacji projektu: lipiec 2021 - grudzień 2022

 

www.eog.gov.pl 

www.fundusze.mswia.gov.pl

 

 

 

 

 

30 czerwca 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi podpisała z MSWiA porozumienie Nr 7/PA20/NMF/2021 w sprawie realizacji projektu pn. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Całkowita wartość projektu to 259 927 EUR z czego dofinansowanie otrzymane od Norwegii wynosi 85% wartości projektu, tj. 220 938 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 38 989 EUR finansowane są z budżetu państwa. 

Projekt „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”  jest kontynuacją projektu „Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy”, który był realizowany przez KWP w Łodzi w latach 2015-2016. Koordynatorem projektu tak jak poprzednio jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, która realizuje go w partnerstwie z następującymi instytucjami:

 1. Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie,
 2. Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu,
 3. Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie,
 4. Fundacją przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
 5. Fundacją Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
 6. Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Głównym celem projektu „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” jest zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.
W ramach projektu przeszkolonych zostanie łącznie 300 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej.

Główne działania w ramach projektu obejmują:

 1. Szkolenia i warsztaty (specjalistyczne szkolenie dotyczące międzynarodowej wymiany informacji kryminalnej ze szczególnym uwzględnieniem kanału Interpolu
  w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w szczególności handlu ludźmi, warsztaty w zakresie angielskiego specjalistycznego słownictwa policyjnego i prawnego, szkolenia w zakresie przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów weryfikowania legalności zatrudnienia cudzoziemców, warsztaty w zakresie komunikacji z ofiarami przestępstw, szkolenia kaskadowe dla funkcjonariuszy komend miejskich, powiatowych oraz komisariatów łódzkiego i mazowieckiego garnizonu Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej)
 2. Wizyty studyjne (w Sekretariacie Generalnym Interpolu we Francji (Lyon), jednostkach Policji w Słowenii, Holandii, Niemczech, w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz w jednym z polskich portów lotniczych, a także
  w siedzibie Europejskiej Agencji Straży Graniczneji Przybrzeżnej - Frontex.
 3. Informacja i promocja (konferencja otwierająca i kończąca projekt )

Okres realizacji projektu: lipiec 2021 -grudzień 2022

www.eog.gov.pl 

www.fundusze.mswia.gov.pl

 

On 30th June 2021, the Regional Police Headquarters in Łódź signed with the Ministry of the Interior and Administration the agreement No. 7/PA20/NMF/2021, on the implementation of the project entitled “Synergy of operation of the services as the key to a safe tomorrow” that benefits from the funding received from Norway under Norway Grants (the Norwegian Financial Mechanism) 2014-2021, from the “Home Affairs” programme – the thematic area: “International police cooperation and combatting crime”.

The total value of the project is 259.927 EUR – of which the funding received from Norway comprises 85% of the project value, i.e. 220.938 EUR. The rest of the costs, amounting to 38.989 EUR, are financed from the state budget.

The Regional Police Headquarters in Łódź is the coordinator of the project "Synergy of operation of the services as the key to a safe tomorrow", and it implements the project in partnership with:

1) The Vistula Border Guard Unit in Warsaw,

2) The Regional Police Headquarters in Radom,

3) The District Inspectorate of the Prison Service in Warsaw,

4) La Strada - Foundation Against Trafficking in Persons and Slavery,

5) ITAKA Foundation - Centre for Missing People,

6) The Polish Platform for Homeland Security.

The main goal of the project is to increase the efficiency of functioning and cooperation of the law enforcement agencies in the field of combatting trafficking in human beings and gender-based violence at the national and international levels.

The main activities within the scope of the project include:

1) Training courses and workshops (specialist training concerning the international exchange of criminal information with particular emphasis on the Interpol channels in the area of combatting cross-border and organised crime – relating especially to trafficking in human beings, workshops on the specialist police and legal English vocabulary, training in the fiel of legal provisions and practical aspects of verification of the legality of employment of foreigners, workshops on communication with victims of crime, cascade training courses for officers of the city and county headquarters and the stations of the Łódź and Mazovia Police garrisons, and for officers of the Border Guard.

2) Study visits (in the General Secretariat of Interpol in Lyon (France), Police units in Slovenia, the Netherlands, Germany, in the Vistula Border Guard Unit, the Border Guard Headquarters, in one of the Polish airports, and also in the seat of the European Border and Coast Guard Agency - Frontex.

3) Information and promotion (the conferences opening and closing the project).

 

The implementation period of the project: July 2021 - December 2022

 

www.eog.gov.pl

 

www.fundusze.mswia.gov.pl

 

Translation: Paweł Zakrzewski

 

 • Konferencja rozpoczęła się półgodzinnym występem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk SG Leszka Mieczkowskiego. Orkiestra zaprezentowała różne utwory m.in. muzykę z filmu Janosik
 • Podsumowanie pierwszego dnia konferencji, pamiątkowe zdjęcie prelegentów prowadzących wykłady w tym m.in. dr Magdalena El-Gamari, Paweł Wąsik z Eurojust, mł. insp. Ernest Szałachowski oraz dr. hab. Michał Kurowski wraz z I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, który dziękuje za przeprowadzenie bardzo ciekawych wykładów
 • Podsumowanie drugiego dnia konferencji - pamiątkowe zdjęcie prelegentów w tym m.in. Roberta Kurzewskiego z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Anny Jurkiewicz - Wiceprezes Fundacji ITAKA, Ireny Dawid-Olczyk - Prezes Fundacji LaStrada, podporucznika Marka Pikulskiego z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz Jakuba Horna - przedstawiciela Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z pierwszym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi - insp. Tomaszem Olczykiem, który dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji za udział oraz wręcza prelegentom upominki w podziękowaniu za wartościowe prelekcje.
Powrót na górę strony