Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy

Celem projektu "Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy" jest wzmocnienie współpracy w obszarze Schengen oraz zwiększenie efektywności działania służby policyjnej w zakresie walki z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych, który wpisuje się w założenia konkursu oraz cele Programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

Wnioskodawcą projektu „Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy” jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.  Podmiotami uczestniczącymi merytorycznie w projekcie będą: LA- Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Europol - policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze, Straż Graniczna podmiot publiczny związany z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU  946.022,00 zł

 

Przedmiotem projektu „Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy” jest przeprowadzenie czterech specjalistycznych szkoleń z zakresu wymiany informacji kryminalnej w ramach systemu SIS II, handlu ludźmi oraz walidacji metod badawczych, narzędzi statystycznych, sterowania jakością oraz zabezpieczania śladów cyfrowych. W zaplanowanych szkoleniach weźmie udział 320 funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, jednostek jej podległych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dodatkowo funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej poznają teoretyczne i praktyczne możliwości operacyjne Europolu, sposoby postępowania przy prowadzeniu spraw poszukiwawczych przy współpracy z Ambasadą RP w Hadze. Podczas czterech wizyt studyjnych w Hadze nastąpi wymiana informacji, doświadczenia, standardów pracy pomiędzy uczestnikami projektu.

Działaniami otwierającymi, uzupełniającymi oraz towarzyszącymi w trakcie realizacji projektu będą działania informacyjno- promocyjne. Projekt zostanie zrealizowany w ramach 4 działań tj:


1. Zarządzanie projektem.

2. Szkolenia i warsztaty.

3. Wizyty studyjne i warsztaty.

4. Informacja i promocja.

Grupą docelową poszczególnych szkoleń będą następujące osoby: funkcjonariusze policji z Miejskich
i Powiatowych Komend Policji z terenu województwa łódzkiego, Technicy Kryminalistycy z KMP/KPP, biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, funkcjonariusze Straży Granicznej. Udział funkcjonariuszy policji oraz pracowników Straży Granicznej podniesie kwalifikacje oraz efektywność działania organów ścigana i przyczyni się do rozwoju i zacieśnienia współpracy z pomiotami odpowiedzialnymi za walkę z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych.

W dniach 7 - 8 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja kończąca projekt pn. „Profesjonalne kadry filarem bezpiecznej Europy”

W konferencji wzięli udział m.in. w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Kręcisz Dyrektor Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w imieniu Pana Wojewody prof. Zbigniewa Raua Pan Zbigniew Natkański Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Doradac Komendanta Głównego Straży Granicznej mjr SG Adrian Siadkowski, funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na czele z Zastępcą Komendanta tegoż Oddziału płk SG Adamem Pacukiem, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi ppłk. SG Krzysztof Zabielski, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin kpt. SG Mariusz Taperek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Ryzykiem i Kontroli Izby Celnej w Łodzi kom. celny Jarosław Lasoń, Przedstawiciel Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Pani Katarzyna Bielerzewska, Funkcjonariusze i Pracownicy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji wraz
z Kierownikiem Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu w Hadze oraz Biura Służby Kryminalnej KGP, CBŚP, Naczelnik Zarządu w Łodzi CBŚP, Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji woj. łódzkiego, Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, funkcjonariusze i pracownicy łódzkiego garnizonu Policji oraz innymi znakomici goście. Gospodarzem spotkania była Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Renata Kasprzyk - Papierniak.

Przedmiotem projektu było usprawnienie i doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego w zakresie szeroko pojętego dorobku prawnego Schengen, ze szczególną uwagą na działanie systemu SIS II, pod kątem zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej. Beneficjenci projektu mieli możliwość poznania szeregu rozwiązań dotyczących szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej, jak również poznania możliwości analitycznych Europolu, co jest niezwykle istotne w sprawach o wymiarze transgranicznym. Poza wskazaniem tradycyjnych form współpracy międzynarodowej, takich jak: ekstradycja i wzajemna pomoc prawna, przybliżono również jej nowoczesne formy, jak na przykład: tworzenie wspólnych grup dochodzeniowo-śledczych (tzw. Joint Investigation Teams) wraz z Europolem i Eurojustem.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia jego uczestnicy wzięli udział w szkoleniach w Ośrodku Szkolenia Policji z/s w Sieradzu, którego zamierzeniem było zapoznanie funkcjonariuszy z możliwościami analitycznymi oferowanymi przez Europol a także przypomnienie podstaw prawnych i zasad prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych. W szkoleniach wzięli udział funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału SG, KGP, Fundacji Itaka i La Strada a także policjanci z jednostek garnizonu łódzkiego

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony