Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2

 

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2”

Przedmiotowa inwestycja obejmująca budynek przy ul. Sikorskiego 2 w Sieradzu na działce ewidencyjnej nr 5269/7, zlokalizowana jest na terenie woj. łódzkiego w powiecie sieradzkim. Aspekt środowiskowy w całym woj. łódzkim jest bardzo istotny, bowiem wpływa na jakość życia mieszkańców. W strefie łódzkiej, do której zaliczane jest miasto Sieradz, corocznie odnotowuje się przekroczenia szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne (pył zawieszony PM2,5 i PM10, benzo(a)piren), co przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w strefie łódzkiej jest emisja niska z indywidualnego ogrzewania lokali w miastach (spalanie węgla kamiennego). Oprócz tego w regionie objętym wnioskiem zdiagnozowanym problemem jest niska efektywność energetyczna, zarówno budynków, jak i pozostałej infrastruktury, stosowanie nisko sprawnych źródeł ciepła, spalanie paliw o niskiej wydajności i dużej zawartości zanieczyszczeń, a także pozyskiwanie energii ze źródeł tradycyjnych, co wiąże się z emisją zanieczyszczeń. Konieczność realizacji projektu znajduje swoje źródło w potrzebach i zdiagnozowanych problemach całego regionu, w szczególności osób pracujących i korzystających z usług Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu oraz osób mieszkających i pracujących w pobliżu przedmiotowego obiektu. Przesłanką realizacji projektu jest dążenie podmiotów użyteczności publicznej do roli wiodącego sektora w podejmowaniu działań proekologicznych i wpływających na poprawę jakości życia i zdrowotności mieszkańców.

Do najistotniejszych zidentyfikowanych problemów na obszarze realizacji projektu należy wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Realizacja niniejszego projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby oraz przyczyni się do osiągnięcia celów działania, w ramach którego realizowany będzie projekt, głównie poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych. Głównym celem działań realizowanych w ramach projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do poprawy życia i zdrowotności mieszkańców, poprawy jakości powietrza, minimalizacji kosztów użytkowania budynku. Ponadto projekt przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców na temat możliwości oszczędzania energii.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę środowiska naturalnego i tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. Zmniejszy się zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną. Projekt wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców ostatecznych projektu poprzez uniknięcie emisji CO2. Zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne i komfort cieplny budynku, co również przyniesie korzyść dla społeczności korzystającej z obiektu.

 

Wartość projektu: 2 231 825,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu  Spójności wynosi  1 785 863, 22 zł.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi jako beneficjent projektu „Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych w ramach  POIŚ. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą POIŚ (to jest ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

a) skorzystać z formularza (załączony)

lub 

b) wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl.

 

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.    

Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.    

W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.     

W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"

http://www.pois.gov.pl/

 

Powrót na górę strony