Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - projekt nr 2

 

 

 

 

 

 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”
WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Projekt „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej „VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu” działanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego: poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Przedmiotem projektu są działania mające na celu przywrócenie infrastruktury do użytkowania, podniesienie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną, doprowadzenie modernizowanej infrastruktury do zgodności z przepisami przeciw pożarowymi oraz bhp. Poprawę jej jakości oraz dostępności poprzez ulokowanie wind, podjazdów, a także zaplanowanie takich działań, aby zapewnić możliwość przyszłego funkcjonowania podmiotom w w/w nieruchomościach, w tym podmiotom gospodarczym/NGO, podmiotom działającym w ramach funkcji społecznych, urzędom publicznym, służbom bezpieczeństwa, a także mieszkańcom.

Projekt realizowany jest w ścisłym centrum miasta Łodzi, w dzielnicy Śródmieście. Obszar projektu jest ograniczony ulicami: Piotrkowską, Narutowicza, Kilińskiego i Tuwima.

Umowa o partnerstwie miedzy Miastem Łódź (Liderem), a KWP w Łodzi (Partnerem) została podpisana 31.01.2017 r.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 podpisana została 29.08.2017 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 30.09.2017 r.

Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2023 r.

 

W projekcie KWP w Łodzi jako Partner odpowiedzialna jest za realizacje następujących zadań:

Zadanie 2 – prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane prowadzące do przywrócenia lub nadanie obiektom nowych funkcji, wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji celu projektu w zakresie obiektów przy ul. Tuwima 12a
i przy ul.. Sienkiewicza 28/30

Zadanie 5 – działania wspierające przygotowanie Projektu – w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych inwestycji

Zadanie 7 – działania wspierające zarządzanie Projektem – w zakresie doradztwa oraz nadzoru budowlanego inwestycji

Całkowita wartość Projektu 2:

126 666 784,02 PLN

Dofinansowanie Projektu 2:

EFRR - 70 042 465,11 PLN w tym dla KWP w Łodzi jest kwota 31 919 744,00 PLN


Budżet Państwa - 1 842 871,64 PLN

Powrót na górę strony