Termomodernizacja KWP w Łodzi

Projekt Termomodernizacja KWP w Łodzi został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej  II ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania II.6 ochrona powietrza

Całkowita wartość projektu to 2.737.413,74 zł, z czego 2.326.801,67 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota 410.612,07 zł to wkład własny.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 25.11.2014 r.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków biurowych: „A” - stanowi obiekt o 11kondygnacjach nadziemnych z podpiwniczeniem oraz „B”, który stanowi obiekt składający się z segmentów 4 i 3 kondygnacyjny z pełnym podpiwniczeniem.

W zakres projektu mieszczą się następujące zadania inwestycyjne planowane do wykonania w wyżej wymienionych budynkach:

•              ocieplenie ścian zewnętrznych,

•              ocieplenie stropodachu,

•              modernizacja systemu wentylacji grawitacyjnej (zastosowanie nawiewników okiennych oraz ciągów wentylacji grawitacyjnej),,

•              modernizacja systemu grzewczego (wymiana inst. c.o., zawory, termostaty itp.).

Działania w postaci prac termomodernizacyjnych wpłyną na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a więc są pożądane z punktu widzenia celów osi II, a szczególnie działania II.6 RPO WŁ. Należy dodać, iż według uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, projekty zawierające wyżej wymienione prace przeprowadzane w budynkach użyteczności publicznej są projektami preferowanymi.

Powrót na górę strony