Bezpieczne drogi Województwa Łódzkiego - doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych

Projekt pn. "Bezpieczne drogi województwa łódzkiego - doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych" został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej I. Infrastruktura transportowa - Działanie I.1 Drogi w dniu 27.02.2009r.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt został wpisany na listę rezerwową, a umowa o dofinansowanie została podpisana 05.10 2011r. 

Całkowita wartość projektu to 11.999.290,02 zł, z czego 8.999.467,52 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 2.999.822,50 zł to środki budżetu państwa. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. 

Głównym celem projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim, poprzez zmniejszenie liczby wypadków drogowych i zmniejszenie liczby ofiar.  

Zakres przedmiotowy projektu:

- 6 samochodów nieoznakowanych w policyjnej wersji RD-Video 

- 10 samochodów oznakowanych w policyjnej wersji RD-Video

- 5 policyjnych motocykli ciężkich ruchu drogowego

- 5 zestawów wyposażenia dodatkowego dla kierowców motocykli 

- 21 videorejestratorów dla samochodów osobowych i motocykli 

- 7 policyjnych karetek typu APRD

- furgon policyjny ogólnego przeznaczenia w wersji nieoznakowanej

- mobilny system do czytania tablic rejestracyjnych

- chromatograf gazowy przeznaczony do badania stężenia alkoholu we krwi

- 2 pojazdy straży pożarnej typu Samochód Lekki Ratownictwa Technicznego

- 5 pojazdów straży pożarnej typu Samochód Ratownictwa Technicznego 

Poza tym projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego w aspekcie bezpieczeństwa i zagrożeń na drogach w ramach projektu przeprowadzona poprzez zorganizowanie kampanii medialnej o zagrożeniach użytkowników dróg oraz o skutkach nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

Film spot1

Film spot2

Powrót na górę strony