Modernizacja systemu Tetra służąca podniesieniu sprawności służb ratowniczych w aglomeracji łódzkiej

Projekt pn. "Modernizacja systemu Tetra służąca podniesieniu sprawności służb ratowniczych w aglomeracji łódzkiej" został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV. Społeczeństwo informacyjne - Działanie IV.2 E-usługi publiczne w dniu 06.08.2010r.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt został wpisany na listę rezerwową, a umowa o dofinansowanie została podpisana 05.10 2011r. 

Całkowita wartość projektu to 2.412.800,65 zł, z czego 2.050.880,55 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

a pozostałe 361.920,10 zł to środki budżetu państwa. 

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie systemu łączności na terenie miasta Łodzi tj:

·         poprawę koordynacji działania służb publicznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych (dzięki rozbudowie sieci Ratunek – zwiększeniu liczby pracujących radiotelefonów oraz jednostek działających w ramach sieci);

·         skrócenie czasu reagowania służb w sytuacjach kryzysowych.

 Projekt został zaplanowany tak, aby w maksymalny możliwy sposób wykorzystać aktualnie eksploatowaną infrastrukturę (urządzenia abonenckie – radiotelefony, maszty antenowe). Zaletą zmodernizowanego systemu będzie możliwość jego integracji z pozostałymi systemami wykorzystywanymi przez Policję w Łodzi (centrala telefoniczna, systemy konwencjonalnej łączności radiowej oraz Zintegrowany System Stanowisk Kierowania). Będzie również istniała możliwość dalszej rozbudowy systemu w przyszłości w zależności od pojawiających się potrzeb. Zmodernizowany system będzie miał możliwość integracji z planowanym ogólnopolskim systemem Tetra.

 Priorytetem projektu jest wykorzystanie zwiększonej pojemności systemu dla rozbudowy sieci Ratunek oraz umożliwienie innym służbom ratowniczym korzystanie z systemu Tetra. 

W aktualnej konfiguracji systemu realizacja tych celów nie byłaby możliwa. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zakłada, że dla Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego wydzieli dodatkowo po 1 grupie trankingowej umożliwiającej pracę radiotelefonów w liczbie określonej poniżej:

·         Straż Miejska – 40 radiotelefonów

·         Straż Pożarna – 30 radiotelefonów

·         Pogotowie Ratunkowe – 20 radiotelefonów

·         CZK UW – 20 radiotelefonów

Służby te aktualnie nie mają możliwości korzystania z tak nowoczesnego systemu łączności radiowej. Po modernizacji taka możliwość się pojawi po podpisaniu stosownych porozumień
i zakupie we własnym zakresie odpowiedniej liczby urządzeń abonenckich. Dla Straży Miejskiej zapewnienie pracy w nowej sieci takiej ilości radiotelefonów może spowodować, że system Tetra stałby się podstawowym systemem łączności radiowej.

Rozpoczęcie realizacji projektu to sierpień 2010r. natomiast zakończenie rzeczowe i finansowe to 30.09.2014r. 

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa" 

 

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Powrót na górę strony