Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Stanowisk Kierowania: e-usługi dla społeczeństwa

Projekt pn. „Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Stanowisk Kierowania: e-usługi dla społeczeństwa” został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne Działania IV.2 E-usługi publiczne w dniu 27.03.2009 roku.

 

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej projekt KWP w Łodzi otrzymał maksymalną liczbę 100 %  punktów uzyskując dofinansowanie z EFRR w wysokości 1.108.967,80 zł Całkowita wartość projektu wynosi 1.304.668,00 zł

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 27.07.2009r.

Projekt będzie realizowany we wszystkich komendach miejskich/powiatowych garnizonu łódzkiej Policji.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 6 zadań:

-         Budowa Stanowisk Kierowania w budynkach oddziałów prewencji Policji KWP w Łodzi

-         Wyposażenie w dwie konsole operatorskie sztabu kryzysowego KMP w Łodzi

-         Wyposażenie 21 stanowisk kierowania komend miejskich/powiatowych policji woj. łódzkiego
           w monitory wielkoformatowe z komputerem zarządzającym

-         Budowa wojewódzkiego centrum informacji policji

-         Modernizacja systemów antenowych komend miejskich/powiatowych policji woj. łódzkiego

-         Budowa systemu telekonferencyjnego KWP w Łodzi

 W/w zadania mają na celu usprawnienie działania projektu już wdrażanego przez KWP w Łodzi pn. „Zintegrowany System Stanowisk Kierowania” poprzez udostępnienie nowych usług poprawiających proces zarządzania i dowodzenia oraz usprawniających komunikacje ze społeczeństwem.

 

Projekt realizowany będzie od stycznia 2010r. do grudnia 2010r.

 

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa" 

 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

 

Powrót na górę strony