Modernizacja Ośrodka Szkolenia Szkolenia Policji w Łodzi służąca poprawie jakości kształcenia

Projekt pn. „Modernizacja OSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu służąca poprawie jakości kształcenia” został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej V Działania V.3 Infrastruktura edukacyjna w dniu 21.11.2008 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.564.924,80 PLN, z czego 2.180.186,08 PLN stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 18.05.2009r.

Projekt bezpośrednio przyczyni się do:
• doposażenia w sprzęt szkoleniowy ( w tym sprzęt multimedialny, łączności, informatyczny oraz pomocy przedmedycznej)
• wymiany wyeksploatowanego sprzętu ( w tym mebli biurowych i urządzeń)
• przebudowy Ośrodka służący poprawie jego funkcjonalności
• zmniejszeniu strat ciepła poprzez wymianę grzejników  i zamontowanie zaworów termostatycznych

Cel Projektu: poprawa poziomu wyszkolenia zawodowego policjantów i pracowników policji poprzez doposażenie infrastruktury edukacyjnej w OSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa sal dydaktycznych, auli i biblioteki oraz doposażenie Ośrodka w nowoczesny sprzęt  multimedialny, informatyczny,  kwaterunkowy oraz sprzęt z zakresu pomocy przedmedycznej. W ten sposób po przebudowie i doposażeniu placówki, rozwinięte będą w niej szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej, szkolenia informatyczne oraz obsługi systemów łączności. Poza tym zastosowane zostaną metody aktywizacyjne nauczania zgodnie z chińska maksymą: „Powiedz, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem”, bowiem zadaniem nauczyciela jest stworzenie takich sytuacji, które będą angażowały wszystkich słuchaczy. Dzięki zastosowaniu metod nauczania aktywizujących słuchaczy Ośrodka skuteczniej osiągniemy zakładany cel projektu , jakim jest wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy policji, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie sprawności działania służb policyjnych z terenu województwa łódzkiego.

Projekt będzie realizowany od września 2009 do września 2010 roku

23 czerwca w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu odbyła się konferencja pod hasłem „Modernizacja Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu służąca poprawie jakości kształcenia”. Konferencję rozpoczął o godzinie 12.00 Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński, a wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i reprezentujący Urząd Marszałkowski zastępca Dyrektora Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki– Jakub Mielczarek oraz przedstawiciele współpracujących z Policją służb mundurowych. Po wystąpieniu inspektora Działoszyńskiego przedstawiciel Zespołu do spraw Funduszy Pomocowych KWP w Łodzi - Maciej Ruta omówił projekty unijne realizowane przez KWP w Łodzi, a Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi podinsp. Jerzy Sipa przedstawił prezentację dotyczącą projektów teleinformatycznych realizowanych przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Łodzi. Po wystąpieniach przedstawicieli KWP glos zabrał Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu nadkom. Mariusz Cichosz, który zapoznał uczestników konferencji z tematem „Wykorzystanie Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego".

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa " 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Powrót na górę strony