Zintegrowany System Stanowisk Kierowania

"Zintegrowany System Stanowisk Kierowania" ZSSK został złożony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV, Działania IV.2 E-usługi publiczne w dniu 12 czerwca 2008r.


Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosek KWP w Łodzi zajął I miejsce na liście rankingowej i uzyskał ponad 93 punkty na 100 możliwych. Ostatecznie umowa o dofinansowanie podpisana została 27 listopada 2008r.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 551 414,60 PLN, z czego 6 418 702,41 PLN będzie stanowić dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zintegrowany System Stanowisk Kierowania jest autorskim rozwiązaniem wypracowanym przez KWP w Łodzi, ma charakter innowacyjny i stanowi przełom technologiczny. Tym samym wychodzi naprzeciw wymaganiom funkcjonalnym określonym przez potencjalnych użytkowników, jak również naprzeciw tendencjom do budowania zintegrowanych systemów teleinformatycznych wspomagających procesy dowodzenia.


Celem projektu jest sprawna komunikacja w Policji i szybsza reakcja na zdarzenie poprzez stworzenie nowoczesnego systemu stanowisk kierowania na terenie województwa łódzkiego.  System oparty jest na wykorzystaniu łączy teleinformatycznych umożliwiających sprawne współdziałanie stanowisk kierowania, także w sytuacjach kryzysowych.
W ten sposób z poziomu każdego stanowiska możliwy będzie dostęp do wszystkich radiotelefonów podłączonych do systemu.

Zintegrowany System Stanowisk Kierowania ZSSK jednostek Policji województwa łódzkiego integruje cyfrowe oraz analogowe środki łączności przewodowej i łączności radiowej. Stanowiska kierowania wchodzące w skład ZSSK połączone łączami teleinformatycznymi umożliwią współdzielenie zasobów modułów radiowych i telefonicznych włączonych do systemu. Elementem ZSSK jest system centralnej archiwizacji danych z rejestratorów korespondencji zainstalowanych we wszystkich komendach Policji woj. łódzkiego.

 Stanowiska Kierowania wyposażone zostaną w konsole operatorskie łączące w sobie funkcje:

- radiotelefonu z założeniem zachowania wszystkich istotnych funkcji radiotelefonów podłączonych do systemu,

- rozbudowanego  telefonu dyspozytorskiego dającego operatorowi znacznie większe możliwości korzystania z usług centrali w stosunku do telefonu klasycznego i oferującego szeroką gamę funkcji dyspozytorskich ( np. w zakresie ilości dostępnych „gorących linii”, książki telefonicznej, wizualizacji kolejki połączeń przychodzących, identyfikacji połączeń przychodzących itp.),
- stanowiska odsłuchowego rejestratora korespondencji.

Budowany system składał się będzie z dwudziestu jeden serwerów telekomunikacyjnych zainstalowanych w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji oraz jednego serwera telekomunikacyjnego centralnego zainstalowanego w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Techniczne zaawansowanie projektu, objęcie obszaru całego województwa, zakres prac do wykonania  oraz koszt budowy  powodują, że okres  budowy ZSSK podzielony został na trzy etapy do realizacji w latach 2007-2010.


Pierwszy etap obejmujący:
- budowę Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania i Dodatkowego Stanowiska Kierowania Operacjami Policyjnymi  KWP w Łodzi,
- rozbudowę centrali telefonicznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
- zakup, instalację i uruchomienie 6 central telefonicznych w 6 Komisariatach Policji KMP w Łodzi jako modułów centrali rozproszonej KWP w Łodzi,
- uruchomienie 8 Stanowisk Kierowania KP/KMP w Łodzi,
- rozpoczęcie budowy systemu centralnej archiwizacji danych z rejestratorów korespondencji;
Etap pierwszy został zrealizowany w 2007 r.


Drugi i trzeci etap obejmuje:
- budowę 21 Stanowisk Kierowania w  KMP/KPP woj. łódzkiego i 21 Dodatkowych Stanowisk Kierowania (na potrzeby sztabów kryzysowych) w w/w jednostkach.
- zakończenie budowy systemu centralnej archiwizacji danych z rejestratorów korespondencji
- instalacja i uruchomienie na wszystkich dyżurkach komend Policji województwa łódzkiego  elektronicznych, interaktywnych tablic informacyjnych będących źródłem szybkiego, publicznego dostępu do informacji istotnych  dla obywatela.


Główne zalety ZSSK  to między innymi:
- zintegrowanie stanowiska dyspozytorskiego pozwalające użytkować i zarządzać zasobami sieci telefonicznej oraz sieciami radiowymi z jednego zintegrowanego panelu kontrolnego, co ograniczy ilość zainstalowanych na stanowisku urządzeń ( aparatów telefonicznych i manipulatorów radiotelefonów ),
- współdzielenie przez wielu użytkowników tych samych radiotelefonów zainstalowanych w systemie,
- wykorzystanie radiotelefonów zainstalowanych w poszczególnych KMP/KPP na terenie województwa przez obsługę WSK i DSKOP KWP w Łodzi, co zwiększy obszar działania oficera dyżurnego w zakresie łączności radiowej do całego województwa,
- kierowanie siłami policyjnymi na obszarze całego województwa ze szczebla WSK KWP i DSKOP KWP w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych,

- centralna archiwizacja danych z rejestratorów rozmów telefonicznych i radiowych z możliwością dostępu on-line do zgromadzonych danych,
- unifikacja sprzętu będącego na wyposażeniu SK KWP/KMP/KPP,
- modułowa budowa oraz skalowalność systemu pozwala na jego rozbudowę i przyłączenie do systemu innych użytkowników takich jak Państwowa Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne, Służby Wojewody Łódzkiego i inne.

 

Zaktualizowany harmonnogram realizacji projektu zgodny z Aneksem do umowy o dofinansowanie podpisanym w dniu 28.05.2009r.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa"

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Powrót na górę strony