Ewidencja kierowców

FAKTY I MITY

LICZ PUNKTY A UNIKNIESZ EGZAMINU

Wśród wielu kierowców krążą nieprawdziwe informacje dotyczące sposobów uniknięcia konsekwencji związanych z naliczeniem punktów za wykroczenia drogowe.

Zasady związane z przyznawaniem punktów reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 488).

Mit I
Po upływie roku punkty są usuwane z „ewidencji kierowców”

Nie zawsze!

zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 3 ww. rozporządzenia:
„Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego (…) jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyłaby 24 punkty,
a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy - 20 punktów”

Mit II
Szkolenie odejmuje 6 punktów

Nie w każdym wypadku!

zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 6 ww. rozporządzenia:
„Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24”. Szkolenie zmniejsza liczbę punktów o 6, a odejmowane są one wg kolejności wpisów, tj. od „najstarszego”.

Mit III
Punkty przyznaje się tylko za najwyżej „punktowane” wykroczenie

NIE,  ponieważ punkty „sumują się” za wszystkie naruszenia!

zgodnie z § 2 pkt. 4 ww. rozporządzenia:
„Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5–9”
 

WYJĄTKI:
ust. 5. Jeżeli kierowca jednym czynem naruszył dwa lub więcej:

1) znaków określonych w załączniku nr 1 kodem od C 05 do C 11, w ewidencji wpisuje się to naruszenie,
którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy;
2) przepisów określonych w załączniku nr 1 kodem od G 01 do G 04, w ewidencji wpisuje się to
naruszenie, któremu przypisano największą liczbę punktów, a jeżeli jest ona równa – naruszenie,
którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.

ust. 6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do naruszeń określonych w załączniku nr 1
kodem od E 01do E 05, jeżeli zachowanie sprawcy stanowiło jeden czyn.

ust. 7. Jeżeli w związku z wyprzedzaniem tego samego pojazdu albo kolumny rowerów, wózków rowerowych lub
kolumny pieszych kierowca dopuścił się naruszeń określonych w załączniku nr 1 kodami B 02, C 11 lub
F 01 do F 09, do ewidencji wpisuje się to naruszenie, któremu przypisano największą liczbę punktów.
Jeżeli dwu lub więcej naruszeniom przypisano taką samą liczbę punktów, wpisuje się to naruszenie, które
ma mniejszy znacznik literowy i liczbowy.

ust. 8. W razie dopuszczenia się przez kierowcę przestępstwa drogowego, określonego w załączniku nr 1 kodem
A 01, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.

ust. 9. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone w załączniku nr 1
kodami A 02 lub A 06, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie
niewyszczególnione w tym załączniku albo gdy przewidziana dla niego liczba punktów jest nie większa
niż 6. Jeżeli przyczyną zagrożenia było naruszenie, za które przewidziana liczba punktów wynosi więcej niż
6, przypisuje się punkty wyłącznie za to naruszenie.

Mit IV
Nie przyjęcie mandatu i skierowanie sprawy do sądu powoduje uniknięcie naliczenia punktów i ewentualnego przekroczenia dopuszczalnego limitu.

NIE!

Punkty przypisywane są do wykroczenia. Jeżeli sprawa kierowana jest do sądu w ewidencji dokonuje się wpisu tymczasowego, który staje się wpisem ostatecznym po zarejestrowaniu wyroku skazującego. Zatem nie przyjęcie mandatu karnego tylko z powodu chęci uniknięcia naliczenia punktów nie jest ucieczką przed naliczeniem punktów i ewentualnego przekroczenia dopuszczalnego limitu.

Mit V
Liczba punktów zależy od dobrej woli policjanta.

NIE !!

Do ewidencji wpisuje się naruszenia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia („Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom”). W związku z tym policjant nie może naliczyć innej liczby punktów niż przypisana w tymże załączniku konkretnemu naruszeniu.

Mit VI
Straż Miejska nie może przyznać punktów.

NIE PRAWDA!

Funkcjonariusz każdego organu uprawnionego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia drogowe obligatoryjnie przyznaje odpowiednią liczbę punktów zgodnie z ogólnymi zasadami. Dotyczy to także straży miejskiej.


Pozostałe informacje

Dopuszczalna liczba punktów przyznanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wynosi:
• 24 dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok
• 20 dla „młodych” kierowców, w ciągu 12 miesięcy od uzyskania prawa jazdy

W przypadku przekroczenia przez kierowcę dopuszczalnego limitu punktów właściwy komendant wojewódzki Policji obligatoryjnie występuje do organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o:
- kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy –
w przypadku przekroczenia limitu 24 punktów (§ 7 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia). Dodatkowo wobec takiej osoby sporządzany jest wniosek o skierowanie na  badanie psychologiczne.
- cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – w przypadku przekroczenia limitu 20 punktów (§ 7 ust. pkt. 1).

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. W praktyce największe możliwości techniczne występują w komendach miejskich / powiatowych Policji. W związku z tym z takimi sprawami zaleca się zwracanie do tych jednostek.

Uwaga! Informacji takich nie udziela się telefonicznie

Wydanie zaświadczenia o wpisach w „ewidencji kierowców” następuje po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta, na którego terenie znajduje się jednostka Policji. Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić przy odbiorze zaświadczenia.

W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia w siedzibie organu prowadzącego ewidencję tj. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, adres Sosnowiec 25a, 95-010 Stryków wskazaną wyżej kwotę należy wpłacić na konto:

Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź – Bank PKO S.A.

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN: PL50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Kod BIC (Swift): PKOPPLPW

Załącznik znajduję się w zakładce "do pobrania"
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (rozporządzenie.pdf)

Powrót na górę strony